Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Polecane filmy

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Gary'ego Yourofsky - odwa?nego i konsekwentnego obro?cy praw zwierz?t oraz charyzmatycznego mówcy - sfilmowany na Uniwersytecie Georgia Tech w lecie 2010 roku. Gary prezentuje szereg...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wywiad, który odby? si? w 2007r.,  w programie "Talking heads" (Gadaj?ce g?owy) z profesorem Peterem Singerem - ikon? ruchu wyzwolenia zwierz?t, jednym najbardziej znanych wspó?czesnych etyków....
Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Trzyminutowe streszczenie przes?ania najnowszej ksi??ki Petera Singera (2009). Film namawia do podj?cia decyzji o przekazaniu ?rodków na pomoc w ratowaniu ?ycia http://www.thelifeyoucansave.com

Nowe filmy

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Film przedstawia zdj?cia dokumentuj?ce ?ycie zwierz?t w przemys?owej hodowli. Kolejno omówione zostaj? warunki przetrzymywania kurcz?t wykorzystywanych do produkcji jajek i mi?sa, los krów hodowanych...
Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Joseph Kony - przywódca ugandyjskich rebeliantów (LRA - Lord's Resistance Army) sta? si? w 2012 roku celem ogólno?wiatowej kampanii skierowanej przeciw ?amaniu praw cz?owieka. Kony nawo?ywa? do...
Zobacz film
Oceniany 3
Jeremy Rifkin - ekonomista, znany mówca, pisarz i aktywista, opowiada o ewolucji empatii i kszta?towaniu si? wspó?czesnego spo?ecze?stwa.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Gary'ego Yourofsky - odwa?nego i konsekwentnego obro?cy praw zwierz?t oraz charyzmatycznego mówcy - sfilmowany na Uniwersytecie Georgia Tech w lecie 2010 roku. Gary prezentuje szereg...
Zobacz film
Oceniany 3
Dee Eggers jest profesorem Environmental Studies na Uniwersytecie Pó?nocnej Karoliny w Ashebille. W materiale przedstawia ró?ne ciekawostki z ?ycia delfinów, które mog? sugerowa?, ?e posiadaj? one...
Zobacz film
Kategoria: Sens ?ycia
Oceniany 3
John Cottingham, emerytowany profesor na University of Reading, w godzinnym wyk?adzie omawia szcz??cie, dobre ?ycie i sens ?ycia. Cottingham jest znany jako nieliczny w tradycji filozofii...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 60

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl