O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
Kierownik Centrum Monitorowania Dzia?a? Niepo??danych Lekw i ?rodkw Chemicznych Pomorskiego Centrum Toksykologii

Kierownik Pracowni Monitorowania Dzia?a? Niepo??danych Lekw i Poprawy Bezpiecze?stwa Farmakoterapii przy Katedrze i Zak?adzie Farmakologii GUMed.

Sekretarz Oddzia?u Gda?skiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Cz?onek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego O/Gda?sk
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
www.cmdn.pl
Miejscowo??
Gda?sk

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
dr n. med.
Nazwa uczelni
Gda?ski Uniwersytet Medyczny, Pomorskie Centrum Toksykologii
Najwa?niejsze publikacje
Influence of chronic CMV infection on the selected parameters of lipid and carbohydrate metabolism in young and elderly healthy subjects. Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Pozna?, Poland, 2012

Przyczyny, rodzaje i zasady post?powania w hipertermii, Nowa Medycyna 3/2010 (wsp?autorstwo z J. Foersterem)

Hipotomia ortostatyczna i zesp? zamkni?cia a fizjologia ?wiadomo?ci, Analiza i Egzystencja, 14/2011

Niebezpiecze?stwa zwi?zane z polipragmazj? w populacji osb starszych : ocena ryzyka polipragmazji na terenie wojewdztwa pomorskiego, Pom. Mag. Lek. 2011, nr 12, s. 10-12
Daria Schetz
Daria Schetz
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • piątek, 18 marca 2011 19:53
 • Ostatnio on-line:
 • 5 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 2466 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.