Urszula Zarosa

Urszula Zarosa

Doktorantka w Zak?adzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Aktualnie zajmuje si? tematem podmiotowo?ci, ?wiadomo?ci zwierz?t oraz utylitaryzmem.

Adres witryny:

środa, 08 lutego 2012 14:39

Konferencja: Czy mamy obowi?zek pomaga??

Konferencja 2012 - Czy warto pomaga??

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na oglnopolsk? konferencj? pt. Czy mamy obowi?zek pomaga??". Konferencja ma charakter otwarty, wi?c zapraszamy wszystkich do udzia?u w wyk?adach i dyskusjach, oraz promowania wydarzenia na swoich blogach, stronach i profilach.

Problem moralnego statusu zwierz?t zajmuje dzi? istotne miejsce we wsp?czesnych debatach etycznych. Intensywno?? prowadzonych w tej sprawie dyskusji skupia si? m.in. wok? kryterium, jakim jest zdolno?? do odczuwania blu i/lub przyjemno?ci. Celem artyku?u jest uzupe?nienia argumentacji P. Singera o poj?cie potencjalno?ci, czego konsekwencj? jest uznanie tezy, ?e nie tylko nie powinni?my, bez wyra?nej konieczno?ci, powodowa? cierpienia zwierz?t, ale tak?e nie powinni?my ich zabija?.

Galeria Filmw Etyki Praktycznej jest miejscem, w ktrym u?ytkownicy portalu mog? umieszcza? linki do dost?pnych w sieci materia?w powi?zanych z etyk? stosowan? (wyk?adw naukowych, wywiadw, dyskusji, debat i innych materia?w publicystycznych, prezentacji, wyst?pie? czy referatw prezentuj?cych okre?lone ?wiatopogl?dy). Do dodawania zasobw zach?camy wszystkich zarejestrowanych u?ytkownikw Etyki Praktycznej.

Przyznawanie wyj?tkowej, przyrodzonej warto?ci ?ycia ka?demu cz?owiekowi, czyli osobnikowi gatunku Homo sapiens jest rzecz? znamienn? dla przedstawicieli antropocentrycznej doktryny chrze?cija?skiej w etyce.[1] Zwykle punktem centralnym argumentacji na rzecz unikalnego znaczenia godno?ci ludzkiej jest odwo?anie do takich cech warunkuj?cych podmiotowo?? moraln?, jak samo?wiadomo?? i wolno?? wyboru[2]. ?wiadczy to o kontynuacji argumentacji na rzecz uznania osoby jako jedynego podmiotu moralnego. T? osob?, czy podmiotem moralnym, mo?e by? jedynie cz?owiek. Dlaczego?

niedziela, 08 sierpnia 2010 15:31

Czy zwierz?ta s? osobami?

W samym USA w niewoli przebywa ok. 3000 wielkich ma?p cz?ekokszta?tnych. Wiele z nich poddawanych jest badaniom biomedycznym, inne trzymane s? w cyrkach, ZOO, lub prywatnych mieszkaniach. Prawa cz?owieka zosta?y stworzone, by?my unikn?li dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, pochodzenie, ras?. Czy mo?emy zatem utrzyma? dyskryminacj? z uwagi na przynale?no?? gatunkow?? Je?li za? gatunek jest kryterium arbitralnym, to co jest jako?ci?, jaka zapewnia prawa wszystkim ludziom, a jednocze?nie odbiera je pewnej grupie zwierz?t tak blisko z nami spokrewnionej?

?yjemy w czasach gatunkowego szowinizmu, a zabijaj?c zwierz?ta dla ich mi?sa, skr, czy w celach naukowych, post?pujemy niemoralnie dowodzi Peter Singer. Jednak to na ?amach jego najpopularniejszej ksi??ki znale?? mo?emy argument, ktry usprawiedliwia si?ganie po paluszki rybne. Czy zatem jego teoria i pogl?dy dotycz?ce traktowania zwierz?t s? spjne? A mo?e warto j? uzupe?ni? tak, by sta?a si? mocnym narz?dziem w walce z mi?o?nikami hamburgerw?

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorw.