Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Krzysztof Saja

Krzysztof Saja

Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki "J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a"

Strona www: www.us.szc.pl/saja/
poniedziałek, 01 listopada 2010 21:18

Czy etyka jest popularna w?ród zawodowych filozofów?

Naukowcy przy ró?nych okazjach proszeni s? o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowa? naukowych. Zastanawiali?cie si? kiedy? jakim zainteresowaniem cieszy si? etyka w?ród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym wzgl?dzie od ?wiata zachodniego?

Popularno?? etyki i filozofii

Jak podaje na swym blogu Eric Schwitzgebel, profesor filozofii na University of California at Riverside, najwi?ksz? popularno?ci? w?ród zawodowych filozofów cieszy si? etyka. Zestawi? on ze sob? informacje zawarte na stronach internetowych 548 profesorów, którzy pracuj? w 20 najlepszych angloj?zycznych instytutach filozofii wed?ug rankingu Braiana Leitera. Okazuje si?, ?e w dziedzinie etyki specjalizuje si? ponad 20% wszystkich filozofów, problemami etyki interesuje si? natomiast 36.5% z nich. Jak wida? z za??czonej tabeli, etyka znacznie wyprzedza takie dziedziny filozofii jak filozofia umys?u, logika czy filozofia nauki.

Zastanawia mnie, jak wygl?da?by podobny ranking odnosz?cy si? do naszego kraju. Warto by?oby zestawi? np. ilo?? wyk?adów wyg?oszonych w poszczególnych sekcjach Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Tutaj nie sprawdzi?aby si? bowiem metodologia bada? E.Schwitzgebela - wi?kszo?? filozofów polskich nie posiada aktualnych stron internetowych. Podejrzewam jednak, ?e PRL'owskie pi?tno zostawi?o swój ?lad i w Polsce etyka wci?? cieszy si? mniejszym zainteresowaniem ni? na zachodzie.

Ostatnia modyfikacja: piÄ…tek, 14 stycznia 2011 13:06
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Kategorie bloga

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.