Redakcja EP

Redakcja portalu Etyka Praktyczna

Website URL:

Redakcja Bloga EP zadała kilka pytań prof. Janowi Hartmanowi (kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ) na temat oceny łamania praw autorskich, piractwa oraz porozumienia ACTA. Poniżej publikujemy przysłane odpowiedzi.

Wednesday, 27 April 2011 22:50

Plan konferencji Etyka zabijania

SEKCJA BIOETYKI

16.05.2011r. (poniedziałek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy głównym wejściu na Wydział Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydziału (194)

Obrady sekcji w sali 248:

10.00 - 10.30 dr hab. prof. UMCS Jolanta Świderek, Uzasadnienie aborcji w filozofii Arystotelesa

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 dr Joanna Różyńska, Uniwersytet Warszawski, Badania naukowe na embrionach i argument z potencjalności

11.45 - 12.15 dr hab. prof. US Mirosław Rutkow-ski, Ochrona życia poczętego, a bliźnięta monozygotyczne i ludzkie chimery

12.15 - 12.45 dr Tomasz Kąkol, Uniwersytet Gdański, Ale kogo/co dokładnie zabiłeś (jeśli w ogóle)? Prośba o ontologię w etyce: przypadek podziału

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istnieją prawa, w obronie których można zabijać? (sala Rady Wydziału - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Apologia wartości życia a racjonalizo-wanie zła

16.30 - 17.00 mgr Karolina Ciachorowska, Czy holistyczna koncepcja etyki ekologicznej Henryka Skolimowskiego może stać się przyczynkiem do polepszenia statusu moralnego zwierząt?

17.05.2011r.(wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Bogna Wach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Próby oceny sytuacji granicznych związanych z chorobą i umieraniem

10.30 - 11.00 mgr Marek Pawłowski, Uniwersytet Szczeciński, Problem definicji śmierci z perspektywy sporu o tożsamość osobową

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Agnieszka Świtalska, Uniwersytet Warszawski, Czy istnieje moralnie istotna różnica między zabiciem a przyzwoleniem na śmierć

11.45 - 12.15 prof. Marek Wichrowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zabijanie a pryncypium świętości życia człowieka niewinnego

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy można zabić broniąc się przed słusznym atakiem? (sala Rady Wydziału - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Jacek Meller, Model medycyny a ochrona życia pacjenta

SEKCJA ETYKI SPOŁECZNEJ

16.05.2011r (poniedziałek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy głównym wejściu na Wydział Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydziału (194)

Obrady sekcji w sali 247:

10.00 - 10.30 mgr Małgorzata Maciejewska, Uniwersytet Warszawski, Zaraźliwa nicość jądra ciemności – fenomenologia zbrodni

10.30 - 11.00 dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gdański, Dlaczego zwykli ludzie dokonują maso-wych mordów? Sytuacja vs charakter moralny

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 dr Roman Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Ontologiczna błędność zabójstwa kierowanego współczuciem

11.45 - 12.15 mgr Małgorzata Steć, Teoria wojny sprawiedliwej: definicyjne warunki sprawiedliwości konfliktu zbrojnego dawniej i dziś (H.Grotius, N.Fotion, D.P.Lackey)

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istnieją prawa, w obronie których można zabijać? (sala Rady Wydziału - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Wacław Janikowski, Uniwersytet Szczeciński, Utylitaryzm, intencje i dopuszczalność terroryzmu

16.35 - 17.00 mgr Katarzyna Krzesak, Problemy etycznej oceny działań o charakterze antyterrorysty-cznym. Przesłuchania z użyciem tortur a “dylemat tykającej bomby”

17.05.2011r. (wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Urszula Zarosa, Uniwersytet Szczeciński, Zabijanie zwierząt

10.30 - 11.00 dr Krzysztof Saja, Uniwersytet Szczeciński, Jaki rodzaj mięsa jest najbardziej nieetyczny? Moralna klasyfikacja produktów odzwierzęcych.

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Daria Schetz, Wpływ die-ty wegetariańskiej na organizm ludzki a decyzje żywieniowe

11.45 - 12.15 mgr Jakub Kościółek, Uniwersytet Jagielloński, Problem użycia siły zbrojnej w perspektywie filozoficzno-prawnej

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy można zabić broniąc się przed słusznym atakiem? (sala Rady Wydziału - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 mgr Monika Gmurek, Pomiędzy logiką władzy a jej ekscesami

SEKCJA ETYKI W RELIGII, KULTURZE, LITERATURZE

16.05.2011r (poniedziałek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy głównym wejściu na Wydział Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydziału (194)

Obrady sekcji w sali 227:

10.00 - 10.30 dr Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Jakie problemy stwarza hedonistyczna strategia przypisywania statusu moralnego?

10.30 - 11.00 dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański, Czy norma nie zabijaj jest uniwersalna?

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Anika Lewandowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Oswoić aborcję – japoński rytuał mizuko a buddyzm

11.45 - 12.15 dr hab. prof. UMCS, Krzysztof Kosior, Aborcja i eutanazja w buddyzmie

12.15 - 12.45 dr Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński, Eutanazja w świetle religii i prawodawstwa krajów muzułmańskich

12.45 - 13.15 przerwa na kawę

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istnieją prawa, w obronie których można zabijać? (sala Rady Wydziału - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.30 - 17.00 mgr Mariola Paruzel, Uniwersytet Śląski, Potoczna etyka umierania a zrozumienie zjawiska samobójstwa

17.05.2011r. (wtorek)

10.30 - 11.00 mgr Adam Bulandra, Uniwersytet Jagielloński, Zagadnienie kary śmierci i aborcja w dyskursie kryminologicznym w USA

11.00 - 11.15 przerwa na kawę

11.15 - 11.45 mgr Joanna Miksa, Prawo do zaprzestania walki o przeżycie w świetle deontologii Kantowskiej

11.45 - 12.15 mgr Natalia Miklaszewska, Kwestia etyki zabijania na przykładzie powieści Herlinga-Grudzińskiego „Inny Świat”

12.15 - 12.45 przerwa na kawę

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy można zabić broniąc się przed słusznym atakiem? (sala Rady Wydziału - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Magdalena Kozak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojna jako doświadczenie przemocy bycia w myśli Emmanuela Levinasa

16.00 - 16.30 mgr Anna Barysz, Uniwesytet Wrocławski, Prymat wartości etycznych w ideologii narodowego socjalizmu

I. Sposób przysyłania tekstów

Teksty prosimy przesyłać na adres pismo@etykapraktyczna.pl w postaci załączników do przesyłek emailowych; w formacie doc, rtf, odt.

Przesyłka powinna zawierać:

 1. Pełny tekst opatrzony nazwiskiem autora.
 2. Abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości ok. 150 wyrazów.
 3. Kluczowe hasła (zarówno rzeczowe jak i osobowe) w liczbie od 5 do 10.
 4. Notkę o autorze: imię i nazwisko, miejsce pracy (uczelnia, wydział, instytut, katedra bądź zakład), stopień/tytuł naukowy, numer telefonu oraz adres elektroniczny

II. Oferowany tekst

A. Wymagania techniczne:
 1. Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
 2. Przypisy powinny zachowywać ciągłą numerację i znajdować się na końcu tekstu
 3. Objętość tekstu łącznie z przypisami nie powinna być większa niż 80.000 znaków, wliczając spacje i znaki interpunkcyjne.
 4. Można stosować pogrubienia i kursywy. Nie można jednak stosować podkreśleń.
 5. Teksty mogą być w języku polskim lub angielskim
B. Wymagania redakcyjne:
 1. Nadesłane teksty powinny być całkowicie ukończone.
 2. Przesyłając tekst, który nie był wcześniej opublikowany autor nie dokona jego rozpowszechnienia w jakiejkolwiek formie przed otrzymaniem informacji o niezakwalifikowaniu tekstu do publikacji lub – w przypadku zakwalifikowania tekstu do publikacji – do czasu jego opublikowania w Etyce Praktycznej.
 3. Autor ma obowiązek poinformować Redaktora Naczelnego Etyki Praktycznej o tym, czy tekst został w całości lub w jakiejś części wcześniej rozpowszechniony, a jeśli miało to miejsce, ma obowiązek poinformować w jakiej formie oraz kiedy nastąpiło rozpowszechnienie.
 4. Teksty przesłane do publikacji muszą być własnym dziełem autora.
 5. Przypisy bibliograficzne powinny być zrobione według następującego schematu:
 1. D. Parfit, Przeludnienie a jakość życia, „Etyka Praktyczna” (1) 2010, s. 1–20.
 2. W. Sinnott-Armstrong, Moral Skepticism, w: E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2011., 2011, http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/skepticism-moral/.
 3. J. McDowell, Values and Secondary Qualities, w: T. Honderich (red.), Morality and Objectivity, London & Boston, Routledge & Kegan Paul 1985, s. 110–29.
 4. G.E. Moore, Ethics, London, Oxford University Press 1912.

Użytkownicy menadżerów bibliografii takich jak Zotero, Mendeley czy EndNote poniżej mogą znaleźć plik w formacie CSL ze zdefiniowanym stylem bibliograficznym naszego czasopisma.

III. Prawa autorskie

Po zakwalifikowaniu nadesłanego tekstu do publikacji autor zobowiązuje się nieodpłatnie udzielić Etyce Praktycznej praw do dysponowania swoim dziełem w następującym wymiarze:

 1. pozwala na wprowadzanie w swoim dziele zmian redakcyjnych
 2. pozwala na udostępnienie dzieła na internetowych stronach czasopisma oraz w jego archiwum
 3. pozwala na jego rozpowszechnianie drukiem oraz na nośnikach elektronicznych
 4. pozwala na wykorzystanie jego fragmentów w działalności promocyjnej czasopisma

Po opublikowaniu tekstu w Etyce Praktycznej autor może udzielić praw autorskich innym wydawcom po uprzednim poinformowaniu Redaktora Naczelnego Etyki Praktycznej.

Wednesday, 22 December 2010 14:14

Materials for the Press

Jeśli interesujecie się Państwo etyką, jesteście pracownikami naukowymi, wykładacie etykę lub przedmioty ściśle z nią związane, piszecie rozprawę doktorską czy magisterską o etyce lub jesteście nauczycielami, chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa do współpracy z naszym portalem. Materiały gromadzone na naszej stronie dotyczą bardzo szerokiego kręgu zagadnień związanych z etyką. Różnią się one również odmiennym poziomem "akademickości", poczynając od czasopisma naukowego, przez recenzowaną encyklopedię, blog, pliki, linki  filmy oraz komentarze w grupach.

Saturday, 01 May 2010 21:38

About us

EtykaPraktyczna.PL is an academic portal initiated by research workers who are engaged in teaching ethics. The main objective is to present knowledge concerning ethical issues, which is regarded as particularly important for public and private life of every human being. In order to achieve this we have created: scientific journal 'Etyka Praktyczna' (Practical Ethics), Encyclopedia and Resources, where the most important materials will be archieved.
 

Wednesday, 28 April 2010 13:39

Acknowledgements

Podziękowania autorom udostępnionych zasobów (Credits for sharing)

We would like to express many thank for sharing articles to following authors: 

Niektórzy autorzy zdjęć wykorzystywanych na stronie:

Piotr Bizior - http://www.bizior.com

Subscribe by email