Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Krzysztof Saja

Krzysztof Saja

Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki "J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a"

Website: www.us.szc.pl/saja/
Friday, 18 March 2011 11:15

Critics of Esoteric Morality - moralleaks argument

Pierwszy argument przeciwko etyce ezoterycznej, który przedstawi? w tym wpisie, opiera si? na za?o?eniach utylitaryzmu. Wskazuje on na nieutylitarne konsekwencje akceptacji etyki podwójnych standardów.

Argument "jawnych tajemnic" przedstawi? mo?na jako nast?puj?cy ci?g przekona?:

  1. Koniecznym warunkiem u?yteczno?ci idei podwójnych standardów jest jej du?a niepopularno?? (musia?aby by? ona nieznana np. 99% obywateli). W przeciwnym razie, wiele osób ?ama?oby uznane regu?y, co zburzy?oby ich koordynuj?c? funkcj? i by?o bardzo nieu?yteczne.
  2. Je?li etyka ezoteryczna okaza?aby si? prawdziwa (najlepsza, uzasadniona, poprawna), po namy?le zaakceptowa?o by j? wi?kszo?? etyków. Teza o podwójnych standardach sta?aby si? w gremiach etyków „jawn? tajemnic?”.
  3. Wi?kszo?? ludzi ceni sobie znajomo?? „tajemnic”, lubi? plotkowa? i d??? b?d? do demaskowania hipokrytów, b?d?, je?li uznaj? to za uzasadnione, praktykowania hipokryzji samemu.
  4. Wspó?cze?nie, w epoce „globalnej wioski”, Internetu i panowaniu „antypaternalistycznych nastrojów”, elitarystyczna, tajemna etyka podwójnych standardów pr?dzej czy pó?niej sta?aby si? „jawn? tajemnic?” publiczn?.
  5. Zatem, je?li etyka ezoteryczna by?aby poprawna, nie mo?na by?oby w praktyce zachowa? tajemnicy o panuj?cych w?ród „moralnej elity” podwójnych standardach. Idea podwójnych standardów sta?aby si? popularna.
  6. Wniosek: Idea podwójnych standardów w d?u?szej perspektywie czasu jest praktycznie nieu?yteczna.

Mo?na by, jak to czyni Singer i de Lazari-Radek w swoim artykule, argumentowa? przeciw punktowi 2 twierdz?c i? etyka ezoteryczna najprawdopodobniej nie stanie si? i nie powinna si? sta? popularna nawet w?ród zawodowych filozofów. Jak pisz?: „Powiniene? by? niech?tny temu, aby przyj?? ezoteryczn? moralno??, oraz powiniene? mie? mocne przeczucie, ?e z naszymi konkluzjami jest co? nie tak”1. Jednak takie postawienie sprawy wydaje si? metodologicznie dziwaczne. Zak?ada ono, ?e w etyce jest jaka? niezale?na od rozwa?nych przekona? ekspertów instancja, która uzasadnia dane przekonanie nawet wbrew powszechnemu w?ród ekspertów (zawodowych filozofów) przekonaniu o jej niepoprawno?ci. Je?li istnieje taka intersubiektywna metoda (minimalny warunek, aby ta metoda by?a „naukowa”), powinna by? ona poznawalna dla innych, którzy si? z ni? zapoznaj?. Je?li jednak nawet uzasadnienie etyki ezoterycznej dla wi?kszo?ci ekspertów b?dzie i powinno by? nieprzekonuj?ce, to na jakiej podstawie zwolennicy etyki ezoterycznej mog? twierdzi?, ?e jest ona poprawna? Przyjmuj?c takie stanowisko, stawiaj? oni siebie w dziwacznym po?o?eniu: wedle nich ju? nie tylko ezoteryczne mog?y by by? ich dzia?ania, regu?y ich post?powania, fakt przestrzegania etyki ezoterycznej, ale równie? ezoteryczne mog?yby by? uzasadnienie ich etyki. Taki pogl?d podobny by?oby ju? nie tyle do plato?skiego elitaryzmu, lecz do nienaukowej gnozy. Je?li jednak powy?sza interpretacja idzie zbyt daleko, oznacza to, i?, je?li etyka ezoteryczna jest poprawna, po namy?le zaakceptowa?oby j? wi?kszo?? etyków akademickich, co w konsekwencji prowadzi?oby do jej nieu?yteczno?ci.

1Katarzyna de Lazari-Radek i Peter Singer, ‘Secrecy In Consequentialism: A Defence Of Esoteric Morality’, Ratio, 23 (2010), 57-58.

Last modified on Friday, 18 March 2011 11:40

Blog Categories

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.