Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Terrorism

Terrorism

Miros?aw Rutkowski

The evil of terrorism Featured

Friday, 29 January 2010 12:09 Written by

Powy?szy tytu? z du?? dok?adno?ci? sugeruje perspektyw?, z której problem terroryzmu mam zamiar rozwa?y?. Nie b?dzie to z pewno?ci? perspektywa militarna, w ramach której stosown? rzecz? s?  analizy ?adunków wybuchowych oraz efektywno?? zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywo?ania zniewalaj?cego strachu. Nie b?dzie to równie? perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje si? jako jedno z dost?pnych cz?owiekowi narz?dzi, pomocnych w walce o w?adz? lub przy powo?ywaniu do istnienia  okoliczno?ci sprzyjaj?cych realizacji wa?nych spo?ecznie b?d? te? religijnie celów.  Trudno by?oby jednak zaprzeczy? temu, ?e zarówno aspekt militarny, jak i polityczny s? historycznie nieodzownymi komponentami pe?nego zrozumienia zjawiska terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie. Nie by?oby te? przesad? powiedzie?, ?e publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza si? dzisiaj w du?ej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku mo?e doj?? ka?dy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami po?wi?conymi temu zagadnieniu w  masowych ?rodkach przekazu, które, jak wiemy, przedk?adaj? cz?sto medialno?? wydarze? nad ich faktyczne znaczenie.

Read more...

Blog Categories

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.