Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Recommended

Krzysztof Saja

Blog Naukowy Etyki - Pea Soup

Friday, 22 April 2011 11:55 Written by

Blogi naukowe to relatywnie nowa, lecz intensywnie rozwijaj?ca si? sfera ?ycia internetowego. Gdy kilka lat temu pojawi?y si? pierwsze blogi, definiowano je zazwyczaj jako publiczne pami?tniki pisane przez osoby chc?ce si? dzieli? swoim prywatnym ?yciem. Dzi?, zw?aszcza w USA, blogowanie sta?o si? równie? domen? profesjonalistów. Powsta?o ju? kilka ciekawych blogów naukowych, pisanych przez osoby, którzy zawodowo publikuj? artyku?y i ksi??ki. Jednym z najbardziej interesuj?cych angloj?zycznych blogów naukowych etyki jest Pea Soup.

Read more...

Blog Categories

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.