Marek Tylkowski

Marek Tylkowski

W Polsce uko?czy?em studia magisterskie z historii. Przez dwa lata uczy?em si? j?zyka chi?skiego w Shandong University w Chinach. Potem pracowa?em w Shenzhen. Teraz mieszkam w Warszawie i pracuj? w SWPS. Nazwa?bym si? filozofem, w znaczeniu jakie nadawali temu s?owu staro?ytni Grecy, czyli inaczej mówi?c jestem mi?o?nikiem m?dro?ci, której ci?gle mi brakuje, a moje ?ycie wype?niaj? jej poszukiwania.

Posted by on in Religia

b2ap3_thumbnail_gallery_696881_400_650_20130120-184247_1.jpg

Wielka Nauka nale?y do najwa?niejszych tekstów konfucja?skich. Jej zapisanie przypisuje si? najcz??ciej uczniowi Konfucjusza ?? (Zengzi). Pierwotnie stanowi?a cz??? "Zapisków o obyczajach". W czasach dynastii Song zacz??a funkcjonowa? jako samodzielna ksi?ga i wesz?a w sk?ad tzw. Czteroksi?gu konfucja?skiego, który w pó?niejszych czasach sta? si? podstaw? edukacji wszystkich chi?skich urz?dników.

Tagged in: Chiny konfucjanizm
Hits: 5083

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, która odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodziców. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako „filial piety”. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako „nabo?no?? synowska”. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e mówi?c „nabo?no?? synowska” b?d? mia? na my?li zarówno xiao synów jak i córek.

Hits: 15448

Posted by on in Religia

Istnieje pogl?d, wed?ug którego wszystkie religie przedstawiaj? t? sam? prawd?, ale w ró?ny sposób. ??czy si? z nim cz?sto pogl?d drugi – twierdzenie, ?e tradycyjne prawdy religijne powinny zosta? zrewidowane w taki sposób, aby zgadza?y si? z twierdzeniami nowoczesnej nauki. W ten sposób powstanie duchowo?? pozbawiona przes?dów i jednocze?nie zaspokajaj?ca potrzeby cz?owieka. ??czenie takich przekona? nie jest bynajmniej czym? nowym. Jednak?e obecnie staje si? znów popularne. 

Hits: 4364

Buddyzm i chrze?cija?stwo to religie, które prowadz? ludzi do wyznaczonych przez nie celów.   W pierwszym przypadku jest nim o?wiecenie, a w drugim zbawienie. ?eby osi?gn?? powy?sze cele wyznawcy omawianych religii musz? zmieni? swoje zachowanie i nastawienie wobec ?wiata – „uporz?dkowa? samych siebie” zgodnie z ich zaleceniami.

Hits: 14613