Odpowied? na to pytanie jest prosta i oczywista: nale?y p?aci? za programy komputerowe bo prawo do owoców pracy i jak kto? nie p?aci to z?odziej! Czy jednak rzeczywi?cie? Wejd?my na portal dobreprogramy.pl i tam jeden program – freeware, drugi program – freeware, trzeci – freeware do u?ytku domowego. Dlaczego o tym pisz?? Gdy? znaczna cz???, jak nie wi?kszo?? programów jest przez twórc? udost?pniana bezp?atnie. Za wyj?tkiem gier, gdzie wi?kszo?? jest raczej p?atna, przynajmniej wi?kszych. Apologeci oprogramowania p?atnego zapominaj? doda?,...
Hits: 2731
Rzecz o konsekwencjach. Ciekawe dlaczego nikt nie analizuje,  jakie by?y postulaty inicjatorów ACTA? By?y one dalej id?ce ni? to, co przesz?o dlatego pytam si?, czy Policja i ABW powinny nachodzi? inicjatorów protestów przeciw ACTA czy mo?e raczej pomys?odawców tego ACTA? Mówi?c krótko: Prawa autorskie mo?na nazwa? prawami nowego wzoru, które s? przez to wazniejsze od starych praw i norm prawnych, pozwalaj? na ich uchylenia najpierw we w?a?ciwej dziedzinie, a potem wsz?dzie. Nie da si? pogodzi? prawa utorskiego i pokrewnego z...
Hits: 2725

Posted by on in Niepos?usze?stwo obywatelskie
Zastrze?enie dla Etyki praktycznej: Intuicyjnie pojmowa?em kopiowanie muzyki, filmów jako rozwini?cie idei biblioteki. Po co gdzie? ?azi?, szpera? w katalogu, czeka? a? kto? odda? Mamy od razu i ju?. Postep techniczny si? to nazywa. Ca?y problem jest w du?ej mierze sztuczny. A teraz zasadniczy tekst: G?upot? tzw artystów czyli pisarzy, malarzy i innych podobnych muzyków mo?na nazywa? przys?owiow?. My?l? bowiem, ?e dzi?ki prawom autorskim kaska b?dzie lecia?a za to co oni wytworz?. Otó? nic bardziej mylnego. Porozmawiajmy teraz nie o...
Tagged in: acta prawo autorskie
Hits: 2544