Category contains 10 blog entries contributed to teamblogs

Posted by on in Metaetyka

Powszechne rozumienie pomy?lno?ci, szcz??cia b?d? jako?ci ?ycia zawsze odnosi si? do tego, co sprawia, ?e istnienie pewnej osoby jest dobre lub z?e dla niej samej, a to oznacza, ?e ka?da tego rodzaju próba wyznaczenia warto?ci ?ycia oraz rzeczy, które si? do niej przyczyniaj?, polega na dokonaniu wiarygodnych ocen w ramach dobrostanu jakiej? konkretnej osoby. W tak zdefiniowanym przedsi?wzi?ciu nie poszukuje si? wi?c odpowiedzi na pytanie, jak? warto?? ma ?ycie samo w sobie; chodzi raczej o to, aby dowiedzie? si? jak? warto?? ma ono dla tej osoby.

Hits: 11732

Chcia?bym omówi? problem zwi?zany z ustaleniem warto?ci, jak? dla konkretnych ludzi maj? pewne rzeczy lub ich ?ycie. Moja analiza b?dzie bardzo ogólna i z pewno?ci? niepe?na. Przedyskutuj? niektóre wa?ne dla tego problemu kwestie i omówi? kilka przyk?adów, aby pokaza?, ?e posiadana przez nas wiedza o tym, czego tak naprawd? dotyczy s?d, i? co? jest dobre dla jakiej? osoby, nie jest precyzyjna i nie oddaje do ko?ca tego, co, tak naprawd?, musz? mie? na my?li ci, którzy s?d ten wypowiadaj?.

Hits: 5339

Posted by on in Metaetyka
Na rzecz utylitaryzmu preferencji, a tym samym za chceniow? definicj? warto?ci, ?wiadczy równie? interesuj?ca historia, jaka przydarzy?a si? Richardowi Mervynowi Hare’owi. Pewnego razu w domu tego wielkiego metaetyka i jego ?ony w Oxfordzie zamieszka? go?cinnie pewien ch?opak ze Szwajcarii. Hare zaoferowa? mu kilka francuskich ksi??ek, a ów m?ody cz?owiek przeczyta? po tygodniu Obcego Alberta Camusa. Go?? pa?stwa Hare’ów by? osob? pogodn?, a nawet entuzjastycznie nastawion? do ?ycia. Oxfordzki filozof by? wi?c bardzo zaskoczony, gdy nagle m?ody u?miechni?ty Szwajcar zupe?nie odmieni? swój...
Hits: 7539
b2ap3_thumbnail_I-ty-zostaniesz-Szczepkowski-i-Wojciechowski-1962.jpg
Si?a niektórych naszych z?ych inklinacji wydaje si? by? tak du?a, ?e odbiera nam wolno?? wolnego wyboru i praktyczn? mo?liwo?? powstrzymania si? przed z?ymi czynami, nawet je?li jeste?my w pe?ni ?wiadomi moralnie fatalnych konsekwencji naszych czynów. ?atwo wyobrazi? sobie np. cz?owieka z bardzo silnymi sk?onno?ciami pedofilnymi, który usprawiedliwia swoje haniebne post?powanie krzywdz?ce dzieci mówi?c, ?e nie mo?e on post?powa? inaczej, poniewa? „nie jest w stanie si? powstrzyma?”. Wiadomo, ?e Immanuel Kant negowa? mo?liwo?? takiego usprawiedliwienia. Twierdzi?, ?e w istocie jest to...
Hits: 3918

Posted by on in Metaetyka
Pierwszy-wieczr-przy-wietle-arwek-we-wsi-Wygiedw-pow.-Wielu.jpg
Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek do historii my?lenia moralnego. Natomiast sam temat ezoterycznej etyki w pe?ni zachowuje sw? aktualno??, jak pokazuj? niedawne dyskusje[1]. Twierdzenie, ?e etyka mo?e by? ezoteryczna, to dopuszczenie mo?liwo?ci zaistnienia takich sytuacji, w których kto? posiadaj?cy rozleg?? i ponadprzeci?tnie trafn? kompetencj? wydawania ocen moralnych mo?e czy wr?cz powinien zatai? przed kim? lub nawet przed szersz? publiczno?ci? swoj? wiedz? odno?nie tego, co jest moralnie dopuszczalne b?d? wymagane, a w razie potrzeby wr?cz deklarowa? oceny inne od tych, które sam...
Hits: 7250

Posted by on in Metaetyka

Chc? rozja?ni? kwestie metodologii uzasadniania norm etycznych i ich podwa?ania na przyk?adzie normy pot?piaj?cej homoseksualizm i seks homoseksualny. Cho? logicznie rzecz bior?c, niniejszy tekst stanowi odr?bn? ca?o??, jest on równie? nawi?zaniem do kontrowersji, które pojawi?y si? w dyskusji nad artyku?em Marka Paw?owskiego o homoseksualizmie.

Tagged in: etyka homoseksualizm
Hits: 3896

Posted by on in Metaetyka

W nauce szczegó?owej formu?owanie teorii naukowych jest najlepszym sposobem uporz?dkowania i wyja?niania obserwowanych zjawisk. Teoria jest to spójny zbiór sprawdzonych, ogólnych regu? i praw uznanych za poprawne, które s?u?? jako podstawa wyja?niania i przewidywania okre?lonego zbioru obserwacji. Na przyk?ad, aby wyja?ni? wrzenie gotuj?cej si? wody, mo?emy odwo?a? si? do odpowiednich praw fizyki, chemii oraz okoliczno?ci, które maj? miejsce. Dzi?ki znajomo?ci praw mechaniki oraz wszystkich istotnych okoliczno?ci, w których zosta? wystrzelony pocisk, mo?emy przewidzie? trajektori? jego lotu. Z powodu olbrzymiej u?yteczno?ci teorii ich budowanie jest jednym z najbardziej donios?ych celów dzia?alno?ci naukowej. Równie? wielu filozofów stara si? budowa? teorie etyczne. W przeciwie?stwie do teorii naukowych, nie s?u?? one jednak do wyja?niania i przewidywania zjawisk, lecz do pe?nego uzasadnienia moralnych ocen. Stanowi? te? pomoc w podejmowaniu decyzji, s?usznym nagradzaniu oraz wymierzaniu kar. Jednak nie wszyscy etycy podzielaj? przekonanie, ?e teorie maj? korzystny wp?yw na my?lenie moralne. Cz??? z nich uznaje, ?e regu?y, które stanowi? istotny element ka?dej teorii, s? w etyce zb?dne lub nawet szkodliwe. Z tego wzgl?du na najbardziej podstawowym poziomie etyka normatywna rozpada si? na rozwijaj?c? podej?cie teoretyczne etyk? ogólnych norm oraz jej przeciwie?stwo -  skrajn? etyk? sytuacyjn? (sytuacjonizm etyczny).

Hits: 16369

W interesuj?cym i bogatym w tre?? metaetyczn? wywiadzie s. prof. Barbara Chyrowicz podejmuje zagadnienie bardzo trudnych do jednoznacznego rozstrzygni?cia dylematów moralnych, k?ad?c nacisk na fakt jednostkowo?ci konkretnych sytuacji, w jakich znajduje si? podmiot stoj?cy w obliczu danego dylematu. Zagadnienie to i sposób, w jaki podchodzi do niego s. prof. Chyrowicz, prowadzi nas do konieczno?ci przyj?cia w?asnego stanowiska w sporze mi?dzy partykularyzmem (sytuacjonizmem) a generalizmem (pryncypializmem) etycznym. 

Hits: 7310