Komputery zrewolucjonizowa?y nasze ?ycie. Z tym stwierdzeniem zgodzi si? chyba ka?dy. Rewolucja ta cho? pierwotnie dotyczy? mia?a jedynie jednego z wymiarów ludzkiego ?ycia, czyli pracy, wkroczy?a szybko na pozosta?e jego aspekty. Sztandarowym przyk?adem s? tutaj portale spo?eczno?ciowe, które szybko sta?y si? obiektem bada? socjologów, psychologów i filozofów. Coraz wi?cej osób nie wyobra?a sobie ?ycia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieni?y nasze ?ycie, mo?na by pisa? godzinami. W tym artykule chcia?bym wyja?ni?, czym ró?ni si? etyka komputerowa od roboetyki. Akcentuj?c ró?nice, b?d? argumentowa? za tym, ?e mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sob? u?ywanie komputerów, to w kwestiach etycznych nie musimy mówi? o rewolucji.

Published in New technologies

Redakcja Bloga EP zada?a kilka pyta? prof. Janowi Hartmanowi (kierownik Zak?adu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ) na temat oceny ?amania praw autorskich, piractwa oraz porozumienia ACTA. Poni?ej publikujemy przys?ane odpowiedzi.

Published in Wywiad

Active Groups

No active groups.