Displaying items by tag: patriotyzm
Tuesday, 17 January 2012 21:06

Czy patriotyzm jest cnot??

Celem artyku?u jest sformu?owanie w?a?ciwych kryteriów dla moralnej oceny  patriotyzmu. MacIntyre pokazuje, ?e ocena ta nie zale?y od kryteriów normatywnych lecz metaetycznych. Z punktu widzenia etyki liberalnej, która zak?ada obiektywno?? i bezstronno?? s?dów moralnych, patriotyzm jest na ogó? wyst?pkiem. Z kolei z punktu widzenia etyki partykularystycznej, która zak?ada, ?e ka?da moralno?? jest moralno?ci? okre?lonej wspólnoty lub tradycji, patriotyzm jest niew?tpliwie cnot?. Tak wi?c odpowied? na pytanie o rzeczywist? warto?? moraln? patriotyzmu zale?y od tego, który model moralno?ci uznamy za s?uszny.

Published in Issue 3/2012

Artyku? dotyczy problemu dwóch podej?? do moralno?ci, u?ywanych w debacie dotycz?cych sprawiedliwo?ci globalnej: partykularystycznego oraz obiektywnego. Pierwsze z nich jest zazwyczaj bronione przez komunitarystów i umiarkowanych libera?ów narodowych, którzy wskazuj? na moralne znaczenie granic narodowych. Na gruncie tego podej?cia, patriotyzm jest naczeln? cnot?. Drugie podej?cie jest prezentowane przez kosmopolitów, którzy chc? zastosowa? Rawlsowsk? sprawiedliwo?? jako bezstronno?? do ?wiata jako ca?o?ci. Odrzucaj? moralne znaczenie granic narodowych i domagaj? si? równych praw i obowi?zków dla wszystkich istot ludzkich, niezale?nie od ich pochodzenia i narodowo?ci. To podej?cie do sprawiedliwo?ci globalnej traktuje patriotyzm jako przywar?. G?ównym celem tego artyku?u jest przeanalizowanie, czy poj?cie patriotyzmu i poj?cie sprawiedliwo?ci globalnej musz? koniecznie wchodzi? ze sob? w konflikt.

Published in Issue 3/2012