Czy powinna obowi?zywa? kara ?mierci?

0
Resolved
The discussion has been resolved.
     
 • Replied by W?a?lik Dagmara on Wednesday, April 11 2012, 10:12 pm · Hide · #1
  • Aleksandra Jab?o?ska - more than a month ago
   My?l?, ?e stosowanie kary w my?l zasady „oko za oko, z?b za z?b” nie ma odzwierciedlenia w ka?dej sytuacji, wi?c nie jest to uniwersalne. Nie da si? w ka?dej sytuacji odebra? dok?adnie tego samego co zosta?o nam zabrane czy zniszczone.
   Wydaje mi si?, ?e nie jest równie? logiczne wymierzanie kary ?mierci za morderstwo bior?c pod uwag? fakt, ?e je?li na przyk?ad zabito nam matk?, to dla mordercy nale?y zada? ten sam ból i cierpienie by poczu? to samo co czujemy my. Ale nasza matka by?a dla kogo? ?on?, siostr? czy córk? wi?c nale?a?o by t? osob? „pozbawi?” matki, ?ony oraz siostry aby poczu? dok?adnie to co my. W ko?cu „oko za oko”- ?mier? matki za ?mier? matki.
   Nale?y te? uwzgl?dni? okoliczno?ci i czynniki jakie wp?yn??y na dzia?anie osoby, która pozbawi?a ?ycia kogo? innego. Przecie? podobno mamy obowi?zek chroni? niewinne istoty ludzkie, wi?c je?li kto? zabi? by obroni? niewinn? osob? nagle przestaje by? tak samo winny jak osoba która zabi?a z premedytacj? a tym samym morderstwo przestaje by? równe morderstwu. Skoro zbrodnia nie jest równa zbrodni to dlaczego kara mam by? dla wszystkich jednakowa?
 •  
 • Replied by Joanna Gan on Thursday, April 12 2012, 11:07 am · Hide · #2
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   Rozwa?my zatem czy w takim przypadku ?mier?, stanowi kar? czy nagrod? dla mordercy m?czonego wyrzutami sumienia po dokonaniu zbrodni. A poza tym osoba która wymierza kar? ?mierci, te? pope?nia zbrodnie.
 •  
 • Replied by Miros?awa Balcerowska on Thursday, April 12 2012, 12:42 pm · Hide · #3
 •  
 • Replied by Marta Hrycyk on Thursday, April 12 2012, 05:17 pm · Hide · #4
 •  
 • Replied by Joanna Gan on Thursday, April 12 2012, 05:54 pm · Hide · #5
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   Dlatego w?a?nie w swojej wypowiedzi wspomnia?am o wi?zieniach w których jest zaostrzony rygor. Tam morderca na pewno nie b?dzie si? czu? jak w domu. Zreszt? wi?zienie jest mimo wszystko terenem o ograniczonej mo?liwo?ci poruszania si?, czy ?ycia wi?c nie s? to takie komfortowe warunki. Id?c dalej rodziny osób które dokonuj? tej kary ?mierci na mordercach mog? czu? si? strasznie. ?yj?c pod jednym dachem z Katem. Wi?zienie nie jest w stanie uzmys?owi? rozmiarów pope?nionej zbrodni, ale czas który si? w nim sp?dzi mo?e sprawi? ?e morderca b?dzie rozmy?la? nad zbrodniami które pope?ni?.
  • Kamila Kalbarczyk - more than a month ago
   pa?stwo ma obowi?zek zapewni? swoim obywatelom spokój spo?eczny i bezpiecze?stwo osobiste, nie czuje si? bezpieczna, kiedy morderca recydywista przebywa w wi?zieniach karnych, dlatego , ?e w ka?dym momencie mo?e uciec z niego i ponownie skrzywdzi? innych ludzi. Dlatego kara ?mierci w przypadku morderstw z premedytacja i zamiarem jest wr?cz konieczna.
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   Taki recydywista nie trafia do wi?zienia razem z lud?mi którzy np. okradli kogo?, tylko z innymi mordercami które jest strze?one bardzo dobrze. Przecie? w mediach nie s?yszy si? nawet ?eby ludzie uciekali z wi?zie?. Gdyby tak si? zdarza?o media na pewno by to nag?a?nia?y zw?aszcza w przypadku morderców.
  • Joanna Gan - more than a month ago
   Popieram kole?anke, nie mo?na czu? sie bezpiecznie maj?c ?wiadomo?c obecnosci takich ludzi obok nas. Wspó?czesne realia obrazuj? co robi morderca po wyjsciu z wi?zienia ( o ile z niego wczesniej nie ucieknie). Rzadko spotyka sie przypadki osób które faktycznie " zm?drza?y". Najcz??ciej wyjscie takiej osoby z wi?zienia ko?czy si? tragicznymi skutkami w postaci doko?czenia czy te? kontynuowania pope?niania zbrodni. Jak wi?c dopusci? takiego cz?owieka do ponownego funkcjonowania w spo?ecze?stwie?
 •  
 • Replied by Kamila Kalbarczyk on Thursday, April 12 2012, 06:01 pm · Hide · #6
 •  
 • Replied by Aleksandra Jab?o?ska on Thursday, April 12 2012, 07:14 pm · Hide · #7
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   Zgadzam si? w zupe?no?ci z t? propozycj?. Panoptikon to bardzo dobre rozwi?zanie. Fakt bardzo cz?sto w wi?zieniach przest?pcy maj? za dobre warunki jak na zbrodnie które pope?nili. Wi?c ja proponuj? by pa?stwo zamiast wyposa?a? wi?zienia w telewizory czy konsole do gier, przeznaczy?o pieni?dze które na nie wydaje na edukacje dzieci, wyjazdy dzieci z biednych rodzin na wakacje czy cho?by na pomoc materialn? dla tych najubo?szych w ten sposób mo?na pomóc innym ludziom a wi??niowie b?d? ?yli w ubo?szych warunkach i b?d? mogli zastanowi? si? nad zbrodni? któr? pope?nili ni? sp?dza? czas na rozrywkach.
  • Justyna Janek - more than a month ago
   Równie? popieram t? propozycj?. My?l? ?e wi?kszo?? wi??niów przebywaj?cych w Panoptikonie kr?powa?o by si? ka?dego swojego ruchu , co mo?e doprowadzi? nawet do odczuwania bezustannego stresu . A z pewno?ci? by?aby to odpowiednia kara dla morderców.
 •  
 • Replied by Joanna Gan on Thursday, April 12 2012, 07:28 pm · Hide · #8
 •  
 • Replied by Miros?awa Balcerowska on Thursday, April 12 2012, 08:26 pm · Hide · #9
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   spo?ecze?stwo nie b?dzie obci??a?o za zabójstwo kata ale to on jako cz?owiek b?dzie obci??ony pi?tnem ?e zabija ludzi.
  • Miros?awa Balcerowska - more than a month ago
   Kat podobnie jak ?o?nierz, nie jest cz?owiekiem z przypadku. Ma pewne predyspozycje do wykonywania swojej profesji. Kat nie by?/jest od tego, aby zastanawia? si? nad s?uszno?ci? wykonanej kary. Dostaje wyrok danej osoby na papierze i musi go wykona? (dostaje rozkaz i musi wykona? swoje zadanie).
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   Ale kat jest te? CZ?OWIEKIEM . I nie jest to takie proste dokonanie zbrodni na innym cz?owieku. A id?c za Twoim tokiem my?lenia to istniej? równie? p?atni mordercy którzy wykonuj? swoj? prac?. Taki morderca te? nie zastanawia si? nad s?uszno?ci? wykonywanego czynu. Dostaje zlecenie na papierze, pieni?dze i wykonuje zadanie :)
  • Miros?awa Balcerowska - more than a month ago
   Tak, zgadzam si? kat jest cz?owiekiem, ale nikt mu nie rozka?e, ?eby wykonywa? ten „zawód”.
   Nikt przecie? nie ma prawa narzuci? jemu takiej profesji. Znajd? si? jednak ludzie, którzy b?d? wykonywali ten zawód.
   Jednak uwa?am, ?e kara ?mierci by?a, jest i b?dzie zawsze wykonywana przez mafi?, która nie liczy si? z niczym. Tak samo jak przez p?atnych zabójców.
   Cz?onkowie mafii dokonuj?cy mordów powinni by? eliminowani ze spo?ecze?stwa, bo kierowa? swoj? organizacj? mog? nawet b?d?c w wi?zieniu.
  • Marta Hrycyk - more than a month ago
   Pierwszy raz spotykam si? z takim czym? ?eby mafia wykonywa?a kar? ?mierci. Przecie? nasza dyskusja toczy si? o kar? ?mierci która ma by? zas?dzona odgórnie tj. przez s?d nie rozmawiamy tu o porachunkach w mafii która wykonuje kar? ?mierci na ludziach jej niepos?usznych.
  • Kamila Kalbarczyk - more than a month ago
   Je?li mafia wykonywa?aby wyroki ?mierci, o ile mo?na to tak nazwa? to po co by istnia?a w?adza s?downicza skoro oni si? nie licz? z wyrokami tego organu. Wyroki ?mierci powinny by? zale?ne tylko i wy??cznie OD S?DU, a porachunki mi?dzy danymi grupami , czy te? MAFIAMI jak nazwa?a? , to jest zupe?nie inna sprawa, bo w takim razie „ Mafia” zabijaj?c kogo? pope?nia morderstwa i zbrodnie i powinna by? ukarana.I wcale nie jest tak , ?e "wyroki ?mierci "s? wykonywane przez mafie i zawsze bed? .
 •  
 • Replied by Kamila Kalbarczyk on Thursday, April 12 2012, 09:24 pm · Hide · #10
 •  
 • Replied by Karolina Mazurkiewicz on Thursday, April 12 2012, 09:31 pm · Hide · #11
  • Aleksandra Jab?o?ska - more than a month ago
   Je?li chodzi o kar? za pedofili? czy gwa?ty to osobi?cie uwa?am, ?e w tych przypadkach kara powinna by? bardziej dotkliwa, a kara ?mierci dotyczy? osób, które pozbawi?y ?ycia innych ludzi.
  • Kamila Kalbarczyk - more than a month ago
   bardziej dotkliwa? jak mo?na bardziej ukara? cz?owieka zabijaj?c go?( pisz? tu o karze ?mierci ) bo to o niej mówimy, wykonywany zazwyczaj zastrzyk jest bezbolesny i zatrzymuje on bicie naszego serca . Nie rozumiem, chyba smier? nawet dla mordercy jest juz wystrczaj?ca wysok? kar?, przecie? nie mo?emy katowac tych ludzi, zn?ca? si? nad nimi . Te zachowanie nie by?oby humanitare.
  • Kamila Kalbarczyk - more than a month ago
   Czy nawet o pedofilii o której wspomnia?a?.
  • Aleksandra Jab?o?ska - more than a month ago
   Istniej? bardziej dotkliwe kary za przest?pstwa, niekoniecznie te zapisane w prawie stanowionym, na przyk?ad napi?tnowanie spo?eczne. Cz?sto bywa tak, ?e kto? nie wytrzymuje presji spo?ecze?stwa. Nawet w wi?zieniach, gdzie ka?dy wie kto za co siedzi pewne przest?pstwa s? bardziej pot?piane, a wi??niowie wykluczani z pewnych aspektów ?ycia wi?ziennego.
   Chodzi mi o to, ?e nie za ka?dy czyn nale?y wymierza? kare ?mierci. Je?eli kara ?mierci zostanie wprowadzona i b?dzie wymierzana za wszystkie przest?pstwa, które uznamy za najgorsze, nieludzkie i bestialskie-w tym równie? gwa?ty i pedofilie, to co b?dzie szkodzi? takiemu przest?pcy zabi? osob?, któr? krzywdzi skoro wie, ?e zostanie i tak skazany na ?mier? za ten czyn. Wi?c mo?e zabi? bo i tak nic gorszego go nie spotka za to poniewa? nie mo?na "bardziej ukara? cz?owieka zabijaj?c go"
   Tylko czy dla osoby, która zabija, ?ycie stanowi nadal jak?? warto???
 •  
 • Replied by Aleksandra Jab?o?ska on Thursday, April 12 2012, 10:11 pm · Hide · #12
 •  
 • Replied by W?a?lik Dagmara on Thursday, April 12 2012, 10:50 pm · Hide · #13
 •  
 • Replied by Miros?awa Balcerowska on Friday, April 13 2012, 06:33 am · Hide · #14
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   Poddaj?c osob? resocjalizacji mamy na celu to aby druga osoba wi?cej nie zabija?a. Zapyta?a? czym chc? go usprawiedliwi?? Nikt mordercy nie usprawiedliwia, tylko daje mu kolejn? szans? powrotu o normalnego ?ycia. Nieraz wi?ksz? kar? stanowi borykanie si? z wyrzutami sumienia ni? ?mier?, która mo?e stanowi? rodzaj ucieczki. Je?li wi?c zatem stawiamy pytanie ,,czy powinna obowi?zywa? kara ?mierci? '' to czy ?mier? za ?mier? stanowi rozwi?zanie?
  • Miros?awa Balcerowska - more than a month ago
   ale ka?dy ma swoj? szans? w ?yciu. Po to mamy rozum, aby ?wiadomie wybiera?, czym chcemy kierowa? si? w ?yciu. Za co mamy dawa? szans? cz?owiekowi, który z zimn? krwi? zabi? innego, niewinnego cz?owieka? ka?dy powinien podporz?dkowa? si? takim regu?om, jakie sam stosuje wzgl?dem innych. Je?li zamordowa? to zauwa?my, ?e dzia?a? z zamiarem zadania komu? ogromnego bólu i pozbawienia kogo? ?ycia. przest?pstwo pope?ni? ?wiadomie, dobrowolnie i przede wszystkim celowo, tak?e czy danie mu drugiej szansy ma jaki? sens?
 •  
 • Replied by Natalia Lubawi?ska on Friday, April 13 2012, 12:03 pm · Hide · #15
 •  
 • Replied by Justyna Marciniak on Friday, April 13 2012, 12:23 pm · Hide · #16
  • Miros?awa Balcerowska - more than a month ago
   Mo?liwo?? pomy?kowego skazania przez s?d na kar? ?mierci nie jest argumentem przeciw tej karze, ale jest to argument za tym, ?e procedura s?dowa powinna by? skorygowana i ulepszona.
  • Justyna Marciniak - more than a month ago
   Nie chodzi tutaj o wytykanie z?ego funkcjonowania w?adzy, tylko o fakt ?e s?d mo?e zosta? wprowadzony w b??d podczas podejmowania decyzji na przyk?ad przez ?wiadków. Aby mo?na by?o mówi? o karze za dokonan? zbrodnie, przest?pca musi t? kar? do?wiadczy?, w przypadku kary ?mierci jest to bardziej egzekucja ni? kara. Wykonuj?c kar? ?mierci na skazanym, spo?ecze?stwo nic z tego nie b?dzie mia?o, gdyby natomiast skazany odsiadywa? do?ywocie i pracowa? na rzecz pa?stwa, wtedy spo?ecze?stwo na tym skorzysta.
 •  
 • Replied by Marta Hrycyk on Friday, April 13 2012, 03:24 pm · Hide · #17
  Powinni?my zdawa? sobie spraw? z faktu ?e policja, przynajmniej w naszym kraju nie jest w 100% skuteczna. Przest?pcy czuj? si? bezkarni. Gdyby za s?absze przewinienia np. kradzie? zbrodniarz ponosi?by bardziej surowe kary my?l? ?e zastanowi?by si? zanim pope?ni?by gorsze przewinienia. Najpro?ciej jest zabi? cz?owieka i pozby? si? problemu. Trzeba si? zastanowi? jaka by?a przyczyna danej zbrodni przeprowadzi? badania psychiatryczne, organy rz?dz?ce powinny wyci?ga? z ka?dej zbrodni wnioski i zastanowi? si? co zrobi?, by zmniejszy? ich liczb?.
 •  
 • Replied by Justyna Janek on Saturday, April 14 2012, 12:18 pm · Hide · #18
  • Karolina Mazurkiewicz - more than a month ago
   No to je?eli morderca decyduje sie na odebranie komu? ?ycia powinien liczy? sie z tym, ?e kto? wtedy te? mo?e zadecydowa? odebranie mu ?ycia. Umieszeczenie mordercy w odosobnionym pomieszczeniu te? nie jest najlepszym rozwi?zeniem dlatego, ?e za te odosobnione pomieszczenia w których przebywaja Ci zbrodniarze p?aci ca?e spolecze?stwo. A dlaczego mam p?aci? za morderce który bardzo dobrze sie czyje w tym wiezieniu za moje pieni?dze. Ka?dy z nas chyba pisze o karze ?mierci tylko w przypadkach gdy winna skazanego jest jesmu w 100% udowodniona a je?eli s? jakie? w?tpliwo?ci w sprawie absolutnie nie ma takich podstaw aby wykona? kare ?mierci na podejrzanym
 •  
 • Replied by Dominika M?ynarczyk on Sunday, April 15 2012, 05:28 pm · Hide · #19
  • Miros?awa Balcerowska - more than a month ago
   kara ?mierci nie jest najprostszym wyj?ciem z sytuacji. S?d musi by? w 100% pewny, ?e dana osoba jest rzeczywi?cie odpowiedzialna za dokonanie tej zbrodni.
   Piszesz,?e skazuj?c na ?mier? morderc?, skazujemy jego rodzin?, a czy on sam ju? jej nie skaza? na cierpienie pope?niaj?c z premedytacj? morderstwo? Zauwa?ymy ile osób ucierpia?o przez morderc? - nie tylko jego ofiara, ale tak?e rodzina i najbli?si ofiary, oraz rodzina i najbli?si samego mordercy.
   Oczywi?cie, ?e mo?na spróbowa? podda? morderce resocjalizacji, ale w wi?kszo?ci przypadków to b?dzie tylko próba i to nieudana, gdy? po wyj?ciu na wolno?? znowu kogo? zamorduj? i kolejne osoby b?d? cierpie?. taki cz?owiek ju? wybra?, jakimi zasadami kieruje si? w ?yciu, a skoro sam stosuje takie zasady wobec innych, to pokazuje tym,?e chce aby takie same by?y stosowane wobec niego.
 •  
 •  
  Replied by Dominika Jurzysta on Monday, April 16 2012, 01:52 pm · Hide · #20
  • Katarzyna Sad?o - more than a month ago
   Czy tak naprawd? przepe?nione wi?zienia s? dobrym argumentem do wprowadzenia kary ?mierci? Zastanówmy si? nad tym, czy mordowanie lub jak kto woli eliminacja niedostosowanych spo?ecznie jednostek ze spo?ecze?stwa jest dobrym wyj?ciem. Czy to znaczy, ?e je?li gdzie? na ?wiecie jest zbyt wiele ludzi, co prowadzi do zwi?kszenia krzywdy ogó?u np. du?ego g?odu w tym rejonie, poniewa? nie ma wystarczaj?cej ilo?ci ?ywno?ci aby pewna cz??? ludno?ci mog?a prze?y?, czy powinni?my je zabija? ze wzgl?du na dobro reszty. W pewnym sensie przez to ?e ?yj? gin? inni tylko dlatego, ?e mieli gorszy dost?p do po?ywienia. Czy w takim razie zamiast szuka? innych wyj?? rozwi?zania problemu, powinni?my mordowa? te osoby poniewa? w pewnego punktu widzenia stwarzaj? one zagro?enie dla innych. A mo?e powinni?my zabija? ich rodziców, poniewa? mieli ?wiadomo?? problemu, a jednak post?pili inaczej wydaj?c na ?wiat kolej? istot?, która b?dzie potrzebowa?a tego czego i tak ju? brakuje dla tych którzy ?yj??
Your Response
Please login first in order for you to submit comments