Czy stosowa? odpowiedzialno?? zbiorow??

0
     
 • Replied by Agnieszka Rypu?a on Thursday, April 12 2012, 09:30 pm · Hide · #1
  • Ma?gorzata Szyma?ska - more than a month ago
   Zgadzam si? z Tob?, w przypadku gdy dzieci wiedz?, kim jest sprawca mo?na zastosowa? odpowiedzialno?? zbiorow?. Trzeba je wyczuli? na reagowanie na krzywd?, która dzieje si? drugiemu cz?owiekowi. W przypadku kiedy milcz?, daj? ciche przyzwolenie sprawcy, który czuje si? w tym momencie kryty i kara zbiorowa nie dotyka go a? tak bardzo, b?dzie swoje czyny powiela? w przysz?o?ci. Jednak, gdy dzieci nie wiedz?, kim jest sprawca w takim wypadku nale?y uwa?a? z wymierzaniem kary zbiorowej. Agnieszko, poda?a? bardzo dobry przyk?ady innego rozwi?zania tego problemu ni? zastosowanie kary zbiorowej. Mo?e by? ona odczuwana przez reszt? dzieci jako wysoce niesprawiedliwe post?powanie z naszej strony i ?le skutkowa? na ich dalsze post?powanie zarówno wobec siebie jak i karaj?cego ich nauczyciela.
 •  
 • Replied by Aleksandra Jab?o?ska on Thursday, April 12 2012, 11:10 pm · Hide · #2
 •  
 •  
  Replied by Paulina Grabowiecka on Tuesday, April 17 2012, 02:15 pm · Hide · #3
Your Response
Please login first in order for you to submit comments