Czy tzw. "obro?cy ?ycia od pocz?cia" s? niebezpieczni czy zbyt ma?o radykalni?

0
     
 • Replied by Martyna Mucha on Thursday, April 12 2012, 01:50 pm · Hide · #1
 •  
 • Replied by Justyna Lisowska on Thursday, April 12 2012, 02:26 pm · Hide · #2
 •  
 • Replied by Paula Maciejewska on Thursday, April 12 2012, 03:30 pm · Hide · #3
 •  
 • Replied by Justyna Lisowska on Thursday, April 12 2012, 04:23 pm · Hide · #4
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Thursday, April 12 2012, 04:53 pm · Hide · #5
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Mam problem ze zrozumieniem powodów Pani zgody na aborcj? p?odu pocz?tego w wyniku gwa?tu. Je?li bowiem za?o?ymy, co Pani czyni, ?e mamy do czynienia z obj?tym ochron? moraln? cz?owiekiem od momentu pocz?cia, to dlaczego uznaje Pani, ?e je?li jaki? obcy cz?owiek mnie skrzywdzi?, a moje dziecko jest efektem tej krzywdy i mi o niej przypomina, mog? ZABI? to dziecko? Dlaczego godzi si? Pani na "karanie" ?mierci? niewinnego dziecka za czyny jego ojca?
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   poniewa? nie uwa?am, ?e p?ód jest ju? cz?owiekiem, tylko potencjalnym cz?owiekiem, co oznacza, ?e nale?y da? mu si? rozwin??, ale istniej? sytuacje jednak, w której fakt i? jest to istota potencjalna a nie w pe?ni osoba, pozwalaj? na to, aby matka mia?a wybór, czy pozwoli na rozwini?cie si? w cz?owieka czy nie
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Thursday, April 12 2012, 06:01 pm · Hide · #6
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Je?li p?ód i dzieci maj? takie samo prawo do ?ycia, czy równie? "nie ma co popada? w skrajno??", i je?li upo?ledzony noworodek jest spo?ecznie nieu?yteczny - jest obci??eniem dla rodziców i innych ludzi - mo?emy go zabi??
 •  
 • Replied by Justyna Lisowska on Thursday, April 12 2012, 08:00 pm · Hide · #7
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   Osobi?cie znam kobiet?, która urodzi?a swoje dziecko po gwa?cie. I cieszy si? wraz z dzieckiem, ?e nie dokona?a aborcji :)
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Thursday, April 12 2012, 08:26 pm · Hide · #8
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   Osobi?cie znam kobiet? która urodzi?a dziecko z gwa?tu, i jest szcz??liwa z tego powodu, ?e nie dokona?a aborcji. Aborcja nie powinna by? dozwolona pod ?adnym wzgl?dem, gdy? naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przysz?o?ci. A co dopiero gdy Matka zabija w?asne dziecko, skoro ona wie, ?e z p?odu wykszta?ci si? cz?owiek- jej dziecko, to ju? pomijaj?c prawo, ale gdzie s? jej uczucia? A aborcja chyba ka?dy si? zgodzi z tym, ?e ma znamiona zbrodni, gdy? zabija ,,?ycie'' i to nie jakie? tam ,,?ycie'' ale ?YCIE LUDZKIE!!!
  • Alicja Pawlicka - more than a month ago
   (By? mo?e je?li udziela?aby? si? na jeden konkretny temat nie by?oby problemu z tym ?eby? czyta?a ze zrozumieniem, bo poprzez swój post w ?aden sposób nie nawi?za?a? do moich argumentów.) Abstrahuj?c od tego i przechodz?c do meritum. Gratulacje, je?li znasz tak? kobiet?, musi by? ona ogromn? bohaterk?:) tylko to by?a tylko i wy??cznie jej decyzja skoro nie usun??a dziecka to fantastyczne, da?a ?y? nowej istocie, nie mówi?, ?e jest to z?e wr?cz odwrotnie, ale najwidoczniej by?a bardzo silna, by? mo?e dosta?a ogromne wsparcie i potrafi?a sobie z tym poradzi?, jednak nie ka?da zgwa?cona kobieta jest w takim stanie, cz?sto nie radzi sobie z sam? sob?, a co dopiero z niechcianym dzieckiem?? Jak mo?e je zaakceptowa?,skoro po tym czego do?wiadczy?a cz?sto nie akceptuje siebie? Niestety, niemowl? w pe?ni uzale?nione jest w pierwszym okresie ?ycia od matki, wi?c co dobrego je spotka, je?li matka b?dzie ca?y czas wraca? do tego co j? spotka?o? W?tpi? w to, ?e b?dzie potrafi?a skupi? si? na tym co dla dziecka jest dobre...
   Zaznaczy? tu nale?y, ?e to nie naród zabija dziecko, lecz jednostka, której decyzja o aborcji jest zazwyczaj indywidualna, wi?c nie rozumiem w ogóle argumentu,
   :"naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przysz?o?ci. " Z tego co wiem, od d?u?szego czasu panuje ni? demograficzny, a ludzie s? zach?cani do tego by rodzi? dzieci, nie za? odwrotnie.
   Jak matka, która zosta?a zgwa?cona mo?e w najbli?szym czasie od tergo strasznego zaj?cia mie? uczucia?? My?l?, ?e osoba z takim do?wiadczeniem jest wypaczona z jakichkolwiek uczu?, co ona mo?e czu??? Tylko wstr?t do ?ycia, do samej siebie i do ca?ej otaczaj?cej jej rzeczywisto?ci, kto my?la? o jej uczuciach kiedy by?a gwa?cona?? P?ód powinien by? owocem mi?o?ci, nie za? ogromnej krzywdy. Niestety, nie zgodzi si? z tym ka?dy, nie wiem jak inni ale ja si? w pe?ni z tym nie zgadzam, a to ju? nie s? wszyscy:) Aborcja to usuni?cie p?odu-czyli POTENCJALNEGO ?YCIA LUDZKIEGO, a nie ?ycia ludzkiego! Nadal podtrzymuje tez?, ?e matka, która w tych trzech przypadkach, które wcze?niej opisa?am ma prawo do dokonania aborcji.
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   W pe?ni zgadzam si? z Alicj?. To, ?e jedna kobieta jest szcz??liwa po urodzeniu dziecka z gwa?tu to raczej przypadek ni? regu?a. Poza tym nikt przecie? nie mówi, ?e dzieci z gwa?tu trzeba usuwa?!!! Tylko, ?e trzeba da? matce wybór! Osobi?cie nie mam najmniejszego poj?cia jak mo?e czu? si? kobieta zgwa?cona, a co dopiero kobieta która nosi w sobie jego dziecko?! Ma?o tego dziecko powsta?e w takiej sytuacji! Skoro nie mam najmniejszego poj?cia w jakiej sytuacji jest ta kobieta, to uwa?am te?, ?e nie mam najmniejszego prawa narzuca? jej donoszenia tak powsta?ej ci??y i porodu! (Czy mo?na udziela? si? do dwóch ró?nych w?tków? Po to wybierali?my gdzie si? wypowiadamy, ?eby trzyma? si? jednego tematu)
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Thursday, April 12 2012, 08:45 pm · Hide · #9
 •  
 • Replied by Agnieszka Ciok on Friday, April 13 2012, 09:44 pm · Hide · #10
 •  
 • Replied by Sylwia Skowronek on Friday, April 13 2012, 11:42 pm · Hide · #11
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Nic nie rozumiem. Albo Pani twierdzi, ?e p?ód ma tylko POTENCJALNE prawa gdy? jest potencjalnie cz?owiekiem, wi?c nie ma prawa do ?ycia (jedynie potencjalne prawa), albo Pani chce aby, "obro?cy ?ycia" byli bardziej aktywni i radykalni

   Je?li "p?ód jak wcze?niej napisa?am jest "skazany" na matk?, wi?c nie ma w pe?ni praw", to czemu si? Pani oburza na aborcj?? Poza tym, je?li dziecko urodzone, osoba ob?o?nie chora, itd. s? "skazane na opiekuna", to te? nie maj? pe?ni praw?
 •  
 • Replied by Paula Maciejewska on Saturday, April 14 2012, 08:25 am · Hide · #12
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Nie rozumiem Pani stanowiska. Je?li p?ód OBECNIE ju? jest istot? ludzk? z pe?nymi prawami moralnymi (jak np. noworodek), to dlaczego uwa?a Pani, ?e " kobieta ma prawo do wybrania czy chce urodzi? dziecko z trwa?ym uszkodzeniem zdrowia, dziecko pocz?te z gwa?tu itd. Gdy? to ona w przysz?o?ci b?dzie si? nim opiekowa?. " Co z tego, ?e ONA b?dzie si? nim opiekowa?a? Czy je?li mam dzieci i JA SI? nimi opiekuje, to ja mog? decydowa? o ich ?mierci? Czy opiekunowie maj? prawo moralne podj?? decyzj? o u?mierceniu podopiecznego?
 •  
 • Replied by Paulina Jankowiak on Saturday, April 14 2012, 09:49 am · Hide · #13
 •  
 • Replied by Agnieszka Ciok on Saturday, April 14 2012, 11:21 am · Hide · #14
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Saturday, April 14 2012, 12:06 pm · Hide · #15
  • Paulina Jankowiak - more than a month ago
   Wcale nie chodzi?o mi o to, ?eby usuwa? niepe?nosprawne dzieci. Sama nie usun??abym w?asnego dziecka. Uwa?am jednak, ?e nie powinni?my os?dza? kobiet, które zdecyduj? si? na ten krok.
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   Ja rozumiem, ?e Ty by? nie usun??a, ale ja uwa?am, ?e w tym wypadku nie powinna by? legalna
  • Ma?gorzata Zaj?c - more than a month ago
   Dziecko, które urodzi si? niepe?nosprawne, cz?sto przez to ca?e swoje ?ycie, mo?e wi?cej cierpie? ni? si? z niego cieszy?. Nie jestem w tym przypadku za aborcj?, ale tak jak Paulina uwa?am, ?e kobiet, które si? na to zdecydowa?y nie nale?y os?dza?.
 •  
 • Replied by Paula Maciejewska on Saturday, April 14 2012, 03:14 pm · Hide · #16
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Saturday, April 14 2012, 09:05 pm · Hide · #17
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Saturday, April 14 2012, 11:42 pm · Hide · #18
 •  
 • Replied by Sylwia Skowronek on Sunday, April 15 2012, 01:34 pm · Hide · #19
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Sunday, April 15 2012, 01:43 pm · Hide · #20
 •  
 • Replied by Justyna Lisowska on Sunday, April 15 2012, 07:15 pm · Hide · #21
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Sunday, April 15 2012, 07:26 pm · Hide · #22
  • Justyna Lisowska - more than a month ago
   Ko?ció? by? tu akurat moim przyk?adem i nie mówie,?e ka?dy ma si? na tym opiera?. Jako osoba wierz?ca posiadam argumenty teologiczne i ci??ko mi opiera? si? tylko i wy??cznie na argumentach etycznych ;). W mojej wypowiedzi te? nie mia?o zabrzemie? to tak ,?e nie popierasz maruszu dla zycia tylko chodzi?o mi bardziej o to,?e ja to popieram bo lepsza jest taka forma próby otworzenia oczu ludzi? jak wielkim z?em jest aborcja ni? ?adna.
  • Justyna Lisowska - more than a month ago
   Fakt faktem,?e marsz dla ?ycia to akcja Katolicka ale nie s?yszy si? raczej o akcjach przeciw aborcji osób niewierz?cych ,a nawet jesli one istniej? to nie s? one tak rozg?a?niane jak rozg?a?nia je ko?ció?.
 •  
 • Replied by Asia Gawlik on Tuesday, April 17 2012, 04:06 pm · Hide · #23
  • Ma?gorzata Zaj?c - more than a month ago
   Te demonstracje s? dobrym sposobem tylko na wyra?anie w?asnej opinii ale udzia? w nich i tak niczego nie zmienia.
  • Asia Gawlik - more than a month ago
   Zmienia czy nie zmienia w ka?dym b?d? razie ?ycie i tak trzeba szanowa? i nie mo?na go zabiera? nikomu.
 •  
 •  
  Replied by Asia Gawlik on Tuesday, April 17 2012, 04:59 pm · Hide · #24
  1 vote by Krzysztof Saja
Your Response
Please login first in order for you to submit comments