Wymierza? "sprawiedliwe" kary, czy resocjalizowa? przest?pców?

0
     
 • Replied by Ma?gorzata Szyma?ska on Thursday, April 12 2012, 02:12 pm · Hide · #1
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Tylko ?e skuteczna resocjalizacja wymaga chyba "komfortowych" warunków. A co z poczuciem niesprawiedliwo?ci ofiar przest?pcy?
  • Katarzyna Sad?o - more than a month ago
   By? mo?e resocjalizacja nie wymaga tak "komfortowych warunków jak mog?oby si? wydawa?. By? mo?e w?a?nie ograniczenie dost?pu mia?oby pokaza? przest?pcy, ?e zosta?y mu ona ograniczone dlatego, ?e zrobi? co? z?ego, niemoralnego i b?dzie w stanie powróci? do wcze?niejszego stanu rzeczy o ile wyzb?dzie si? nieporz?dnych zachowa?.
  • Ma?gorzata Szyma?ska - more than a month ago
   Co do ofiar przest?pców, proces resocjalizacji nie przebiega przecie? bez zastosowania pewnej kary, nie jest ona równ? odp?at?, ale ogólnie zostaje zastosowana. Mo?na to t?umaczy? tak jak np. Barbara Wootton, ?e "kara stosowana w innej intencji ni? resocjalizacja jest tylko aktem zemsty niegodnym cywilizowanego spo?ecze?stwa."
 •  
 • Replied by Agnieszka Rypu?a on Thursday, April 12 2012, 08:22 pm · Hide · #2
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Tylko czy przyszli mordercy to ludzie, którzy s? wra?liwi na odstraszanie prewencyjne?
  • Katarzyna Sad?o - more than a month ago
   Jak mo?na zauwa?y? w wielu przypadkach zarówno kara ?mierci jak i kara do?ywocia nie jest w stanie w 100% odstraszy? potencjalnych morderców. Nale?y sobie zada? pytanie czy w ogóle jeste?my w stanie zupe?nie wyeliminowa? zjawisko morderstw? Na przestrzeni wieków stosowane by?y zapewne najró?niejsze sankcje w stosunku do tego czynu i nadal ono wyst?puje, co nie oznacza, ?e powinni?my patrze? na to bezczynnie.
   Cz??? zapewne porzuci plan zamordowania kogo? wiedz?c jakie obowi?zuj? za to sankcje, natomiast z pewno?ci? nie wszystkich.
   Natomiast co do pomys?u odp?acania za z?o takim samym z?em, podchodzi?abym raczej sceptycznie. Osoba A zn?ca?a si? nad osob? B przez (powiedzmy) miesi?c. Katowa?a j? zarówno fizycznie i psychicznie. Czy teraz powinni?my tak samo zn?ca? si? fizycznie i psychicznie nad t? osob? A? Bo na tym polega?aby w?a?nie odp?ata wed?ug zasady "oko za oko". Czy mamy prawo do tego aby pomimo winy pope?nionego czynu równie? zada? jej ból? Je?li kto? uzna?by, ze tak to teraz postawmy sobie pytanie kto mia?by to robi?? Ochotnik, mia?by by? to powrót zawodu kata? Czy w takim razie kat nie mia?by by? pretendentem do takiej samej kary co osoba A?
  • Agnieszka Rypu?a - more than a month ago
   A jakie prawo mia? kat ?eby to robi?? No w?a?nie…
   Nie wiem czy s?, ale ja np. ba?abym si? pope?ni? morderstwo wiedz?c ?e czeka mnie to samo. Z drugiej strony skoro ich to nie wystraszy i zrobi? to, to nie widz? problemu ?eby ich wyeliminowa? ze spo?ecze?stwa.
  • Katarzyna Sad?o - more than a month ago
   W tej kwestii odwo?uj? si? i w zupe?no?ci mo?na uzna? za zasadny komentarz poni?ej mówi?cy o "zaburzonej zdolno?ci racjonalnego my?lenia u przest?pców".
 •  
 • Replied by Ma?gorzata Szyma?ska on Friday, April 13 2012, 10:05 pm · Hide · #3
  1 vote by Krzysztof Saja
  • Agnieszka Rypu?a - more than a month ago
   A co jesli resocjalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów? i przestepca bedzie dalej ?ama? prawo?
  • Ma?gorzata Szyma?ska - more than a month ago
   Równie dobrze mog? Ciebie zapyta? o to samo, a co je?li kara nie przyniesie oczekiwanych efektów? Zapewne odpowiedzia?aby? mi to samo, co ja teraz odpowiem Tobie, mianowicie: nale?y ten proces ponowi?. Zreszt? je?li widoczne by?oby, ?e resocjalizowana osoba nie przebieg?a tego procesu pomy?lnie, nie zosta?aby wypuszczona 'na wolno??'. Wiadomo, nigdy nie mo?emy si? spodziewa?, ?e zmiana w takiej osobie zajdzie szybko i nie b?dzie ona nigdy wi?cej mia?a sk?onno?ci przest?pczych. Zale?y mi po prostu na humanitarnym podej?ciu do takiej osoby, potraktowaniu jej jako osoby, która ma problem ze samym sob? i pomóc jej ten problem rozwi?za?, a nie wyklucza? j? ca?kowicie ze spo?ecze?stwa z pi?tnem "przest?pca" i nie dawa? mu szansy na zreflektowanie si?.
  • Agnieszka Rypu?a - more than a month ago
   No wiesz jesli morderce pozbawi si? ?ycia to nie by?o by problemu ?e zrobi to jeszcze raz. Jest wiele takich przypadków co resocjalizacja nie pomaga (przest?pstwa sa dalej wykonywane, oczywi?cie powinny by? w 100% udowodnione) a je?li zdarzy?o by si? takie co? to odrazu powinni?my dzia?a? a nie czeka? na kolejne niewinne ofiary. Mo?na powiedzie? ?e przyczyniamy sie do ich krzywd bo zamiast za?atwi? sprawe raz a dobrze to dalej ?yjemy w przekonaniu ?e mo?e teraz poprzez kare i resocjalizacje kat si? zmieni na lepsze.
  • Ma?gorzata Szyma?ska - more than a month ago
   Teraz odnosisz si? tylko do jednego rodzaju pope?nionego czynu - morderstwa. Ja udzielaj?c poprzedniej odpowiedzi skupi?am si? na ogóle, reszcie przest?pstw, nie konkretnie morderstwach. Jednak?e skoro pytasz o t? konkretn? zbrodni? nale?y szybko zareagowa?, jednak na pewno nie jestem za kar? ?mierci! Jakie my mamy prawo zabi? kogo? i usprawiedliwia? si? tym, ?e skoro ta osoba zabi?a kogo?, to my te? mo?emy zabi? jego za kare. Pope?niamy ten sam czyn tylko nazywamy go inaczej, stajemy si? równie? mordercami. To przecie? czysta hipokryzja! Po co si? m?czy? kim?, skoro mo?emy go zabi?? Zreszt? na ten temat toczy si? ju? dyskusja w innym w?tku na forum, wi?c nie b?d? dalej ci?gn?? swojego wywodu na ten temat. Wiadomo, ?e to bardzo trudna kwestia, w jaki sposób stara? si? zmieni? tak? osob?, co zrobi? w takiej sytuacji, jednak?e nie uwa?asz, ?e "gra jest warta ?wieczki"? Je?li dana osoba pope?nia morderstwo, na pewno nie wszystko jest w porz?dku z jego psychik?, taki cz?owiek jest po prostu chory. Je?li zabiegi resocjalizacyjne, nie zmieniaj? w pe?ni jego sposobu my?lenia i post?powania, jeste?my zmuszeni wyizolowa? go ze spo?ecze?stwa, by nie skrzywdzi? innych niewinnych obywateli, jednak?e stara? si? usilnie co? z tym "fantem" zrobi?, nie skre?la? go, mimo wszystko to te? cz?owiek. Mimo wszystko zgadzam si? z Tob?, ?e nale?y patrze? na dobro wi?kszo?ci obywateli, by nie sta?a im si? krzywda, jednak?e nie wyklucza to tego, ?e proces resocjalizacji przest?pców jest dobrym krokiem w t? stron?.
  • Agnieszka Rypu?a - more than a month ago
   A jakie przest?pca mia? prawo zabi? kogo?? Co maj? powiedzie? rodziny zamordowanych osób skoro nie ma sprawiedliwo?ci? (dobrym pomys?em by?o by ?eby sami kare wymierzali i na pewno nie chcieli by resocjalizacji takiego zwyrodnialca). Odbiegaj?c od tego morderstwa, to np.: Czy uwa?asz ?e cz?owiek który zgwa?ci? kilkana?cie kobiet powinien by? tylko ”resocjalizowany’’ czy ?eby odby?a si? regu?a ‘’oko za oko’’ ;)?. No dobra mo?na powiedzie? ?e w skrajnych przypadkach cz?owiek ma problem ze sob?, jest chory ale mas? ludzi robi to ?wiadomie, czasami dla przyjemno?ci (jak to wiele razy mo?na by?o gdzie? tam przeczyta?, us?ysze? itp.) Oczywi?cie nie skre?lam ca?kowicie resocjalizacji tylko w pewnych kwestiach by?aby zb?dna. Chocia? musze Ci przyzna? racje ?e izolacja ca?kowita od spo?ecze?stwa nieby?a by wcale taka z?a gdyby nie to ?e by?o by ich trzeba jeszcze utrzyma? za pa?stwowe pieni?dze :)
  • Ma?gorzata Szyma?ska - more than a month ago
   Id?c Twoim tokiem rozumowania, je?li rodzina zamordowanej przez przest?pce osoby (nazwijmy ich rodzin? "A") odp?aci?aby mu tym samym - zabijaj?c go, wpadamy w b??dne ko?o, bo o to samo mog?aby ubiega? si? rodzina zamordowanego przest?pcy (nazwijmy ich rodzin? "B"). W ko?cu przecie? rodzina B, te? straci?aby wa?nego dla siebie cz?onka, mimo tego, ?e on sam pozbawi? kogo? ?ycia. Co do przypadku z gwa?tem, troch? ?miesznie zabrzmia?o wymierzanie kary "oko za oko", kto? mia?by zgwa?ci? gwa?ciciela w ramach kary? :P Widz?, ?e niezbyt dok?adnie si? wyrazi?am, nie skre?lam ca?kowicie kary na rzecz resocjalizacji. Kara powinna si? odby?, jednak my?l? przewodni? powinna by? resocjalizacja, na niej g?ównie powinni?my si? skupi?, oczywi?cie nie pomijaj?c wymierzenia jakiej? kary. Uwa?asz, ?e czasami resocjalizacja jest zb?dna? W jakich przypadkach? Dla mnie samo wymierzanie kary nie wnosi nic istotnego prócz sprawienia pewnego dyskomfortu dla skazanego, a powinno przede wszystkim zmieni? si? jego my?lenie, a co za tym idzie - post?powanie. By? mo?e jak podasz mi o co konkretnie Ci chodzi?o b?d? mog?a odnie?? si? do tego ;) Co do utrzymywania wi??niów za pa?stwowe pieni?dze - ca?kowita racja, rozumiem gdyby to by? jaki? ma?y procent wsparcia, ale to jak funkcjonuje to w dzisiejszych czasach, to jakie? nieporozumienie. Wi??niowie powinni pracowa? na siebie i swoje "utrzymanie", my?l?, ?e taka praca wr?cz odnios?aby pozytywne skutki, zaj?li by si? czym? po?ytecznym.
  • Agnieszka Rypu?a - more than a month ago
   Jakby tamten nie zabi? to by niczego nie by?o, wi?c dla mnie nadal to jest dobre rozwi?zanie (a rodzina powinna mie? pretensje tylko do niego ?e tak postapi?). Chodzi?o np. jak w wi?zieniach jest (nie b?d? tutaj o tym pisa?a xD) No moim zdaniem resocjalizacja jest zb?dna dla przest?pstwa wykonanego z premedytacj? (np. morderstwo, gwa?t). A co do pracy to powinni robi? co? na rzecz pa?stwa ewentualnie kamienio?omy ;)
 •  
 • Replied by Karolina Mazurkiewicz on Saturday, April 14 2012, 06:23 pm · Hide · #4
  1 vote by Agnieszka Rypu?a
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   W pa?stwach totalitarnych ilo?? przest?p pospolitych jest najmniejsza. Tam maj? tak "surowe kary, aby odstraszy?y przest?pców od pope?niania zbrodni". Problem jest z uzasadnieniem prewencyjnym dla kary taki: Czy mo?emy bardzo surowo ukara? Jasia, ?eby Krzy? nie pope?ni? SWOJEJ zbrodni? Czy to jest sprawiedliwe?
 •  
 •  
  Replied by Ma?gorzata Szyma?ska on Sunday, April 15 2012, 10:32 am · Hide · #5
Your Response
Please login first in order for you to submit comments