About The Practical Ethics

Zach?camy osoby zawodowo zajmuj?ce si? filozofi? i etyk? do wzi?cia udzia?u w tworzeniu polskiej internetowej Encyklopedii Etyki poprzez dostarczenie w?asnego opracowania wybranego nie opracowanego jeszcze has?a lub hase? dowolnej kategorii: poj?cia, problemy, koncepcje, znani etycy i morali?ci. Wszystkie has?a b?d? autorstwa profesjonalnych etyków, metaetyków i historyków filozofii. B?d? wi?c stanowi? ?ród?o rzetelnej wiedzy o poziomie akademickim, potrzebnej studentom, nauczycielom, uczniom liceów i wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami etyki.

Read more...

Galeria Filmów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym u?ytkownicy portalu mog? umieszcza? linki do dost?pnych w sieci materia?ów powi?zanych z etyk? stosowan? (wyk?adów naukowych, wywiadów, dyskusji, debat i innych materia?ów publicystycznych, prezentacji, wyst?pie? czy referatów prezentuj?cych okre?lone ?wiatopogl?dy). Do dodawania zasobów zach?camy wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników Etyki Praktycznej.

Read more...

Katalog zasobów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym u?ytkownicy portalu mog? umieszcza? materia?y dotycz?ce spraw etyki (artyku?y naukowe, publicystyczne, akty prawne, materia?y dydaktyczne). Do dodawania zasobów zach?camy wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników Etyki Praktycznej.

Read more...

Blog akademicki Etyki Praktycznej jest miejscem publikowania krótkich notek autorskich, opinii, komentarzy, uwag, recenzji, cz??ci artyku?ów b?d? innych materia?ów przygotowywanych do publikacji, z którymi autorzy chcieliby zapozna? czytelników. Do prowadzenia bloga zapraszamy przedstawicieli etyki zwi?zanych ze ?rodowiskiem akademickim: osoby, które z zakresu etyki pisz? artyku?y naukowe, rozpraw? habilitacyjn?, doktorsk? lub magistersk?.

Read more...

Je?li interesujecie si? Pa?stwo etyk?, jeste?cie pracownikami naukowymi, wyk?adacie etyk? lub przedmioty ?ci?le z ni? zwi?zane, piszecie rozpraw? doktorsk? czy magistersk? o etyce lub jeste?cie nauczycielami, chcieliby?my gor?co zaprosi? Pa?stwa do wspó?pracy z naszym portalem. Materia?y gromadzone na naszej stronie dotycz? bardzo szerokiego kr?gu zagadnie? zwi?zanych z etyk?. Ró?ni? si? one równie? odmiennym poziomem "akademicko?ci", poczynaj?c od czasopisma naukowego, przez recenzowan? encyklopedi?, blog, pliki, linki  filmy oraz komentarze w grupach.

Read more...

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email