Saturday, 05 February 2011 12:52

Informations about The Ethical Ethics Blog

Blog akademicki Etyki Praktycznej jest miejscem publikowania krótkich notek autorskich, opinii, komentarzy, uwag, recenzji, cz??ci artyku?ów b?d? innych materia?ów przygotowywanych do publikacji, z którymi autorzy chcieliby zapozna? czytelników. Do prowadzenia bloga zapraszamy przedstawicieli etyki zwi?zanych ze ?rodowiskiem akademickim: osoby, które z zakresu etyki pisz? artyku?y naukowe, rozpraw? habilitacyjn?, doktorsk? lub magistersk?.

Dlaczego warto blogowa? o etyce?
  • Dzi?ki publikowaniu na Blogu EP autorzy mog? skutecznie dzieli? si? wynikami swojej pracy, pomys?ami, opiniami, komentarzami z osobami zainteresowanymi etyk? z ca?ej Polski.
  • Jednym z wa?nych celów Bloga EP jest promocja racjonalnej argumentacji oraz wiedzy etyczej w naszym kraju. Wierzymy, ?e prowadzenie wspólnego Bloga przez zawodowych etyków mo?e w znacznej mierze promowa? te warto?ci w naszym spo?ecze?stwie.
  • Dzi?ki systemowi moderowanych komentarzy autor danego wpisu mo?e uzyska? bardzo cenne uwagi, nieformalne recenzje, opinie na temat swojej pracy i rozwijanych pomys?ów, które udoskonal? wynik ko?cowy jego wysi?ków. Takich informacji zwrotnych cz?sto brakuje podczas indywidualnej pracy naukowej.
  • Poniewa? autorzy tekstów na Blogu EP zachowuj? pe?ni? praw autorskich, na podstawie swoich notek b?d? mogli opublikowa? artyku?y naukowe napisane w bran?owych czasopismach filozoficznych czy etycznych.
Czego oczekujemy od autorów Bloga EP?
  • Dobrej znajomo?ci poruszanej tematyki. Cho? wpis na blogu to nie artyku? naukowy i nie musi respektowa? on wszystkich wymaga? dla tego typu twórczo?ci, zale?y nam na wysokiej jako?ci merytorycznej. Z tego wzgl?du zach?camy do publikacji przede wszystkim osoby profesjonalnie zajmuj?ce si? etyk? oraz doktorantów i magistrantów, którzy w swoich rozprawach skupiaj? si? na kwestiach etyki.
  • Umiej?tno?ci pisania w jasny i przekonuj?cy sposób. Bardzo wa?nym celem Bloga EP jest popularyzacja etyki w Polsce. Z tego wzgl?du zale?y nam, aby czytelnik, który nie jest ekspertem, z zaciekawieniem móg? przeczyta? artyku? autora naszego Bloga. Dlatego idealny tekst na Blogu nie powinny by? j?zykowo zbyt z?o?ony, a wpis powinien móc si? da? podzieli? na spójne sekcje czy podpunkty.
Zanim wy?l? Pa?stwo do nas artyku?, prosz? wzi?? pod uwag?, i?:
  • Decyzj? o publikacji podejmuj? redaktorzy Etyki Praktycznej.
  • Artyku? powinien by? uko?czony i gotowy do publikacji.
  • Artyku? przed publikacj? mo?e zosta? poddany formatowaniu i edycji.

Je?li chcieliby?cie Pa?stwo zosta? autorami Bloga EP, prosimy o kontakt mailowy z redakcj?.

Last modified on Friday, 11 February 2011 11:50

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email