Konferencja 2012 - Czy warto pomaga??

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? pt. „Czy mamy obowi?zek pomaga??". Konferencja ma charakter otwarty, wi?c zapraszamy wszystkich do udzia?u w wyk?adach i dyskusjach, oraz promowania wydarzenia na swoich blogach, stronach i profilach.

Plan konferencji

25.05.2012 (pi?tek) - sala 248:

9:15 - 9:45 Rejestracja uczestników (hol przy wej?ciu g?ównym do budynku Wydzia?u Humanistycznego, od ul. Krakowskiej)

9:45 - 10:00 Oficjalne rozpocz?cie konferencji
10:00 – 10:40 mgr Olga Cielem?cka (UW): Peter Singer i problem pomocy najubo?szym
10:40 – 11:20 dr Wac?aw Janikowski (US): Miara obowi?zku pomocy w etyce utylitarystycznej
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Urszula Zarosa (US): Jak pomaga??
12:20 – 13:00 mgr Marek Paw?owski (US): Czy mamy obowi?zek pomaga? przysz?ym pokoleniom? (zagadka Parfita)
13:00–14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Hanna Schudy (UWr): Czy mamy obowi?zek pomaga? przysz?ym pokoleniom? Rozwa?ania metaetyczne i pragmatyczne
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Karolina Ma?gorzata Budzi?ska (UAM): Justice as fairness J. Rawlsa a capability approach A. Sena – analiza porownawcza dla dzia?a? socjalno-pomocowych
16:00-16:40 Beata Siemieniako (UW): W imi? poszanowania godno?ci ludzkiej – pomoc pa?stwa dla jednostki poprzez ochron? przed ni? sam?

26.05.2012 (sobota)- sala 248:

10:00 – 10:40 mgr Pawe? Ko?odzi?ski: Rozwój kompetencji osobowej do pomagania jako realizacja istoty cz?owiecze?stwa
10:40 – 11:20 dr Wojciech Lewandowski (KUL): Sierota, wdowa i cudzoziemiec. Uzasadnienie pomocy wobec obcych i bliskich zarazem
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Dariusz Dr??kowski (UAM): Ocena kosztów/zysków pomagania w ?wietle wiary w gr? o sumie zerowej
12:20 – 13:00 mgr Marcin S?kowski (KUL), Psychologiczne ?ród?a troski: uj?cie psychoanalityczne
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 dr Jacek Meller (UKSW), Udzia? w badaniach medycznych: obowi?zek czy heroizm?
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Justyna Wodzik (US), W szkole o pomaganiu
16:00 – 16:40 mgr Anna Go??biewska (KUL), Pomoc nauczyciela w procesie edukacyjno-wychowawczym – wczoraj i dzi?

27.05.2012 (niedziela)- sala 248:

10:00 – 10:40 Natalia Karczewska (UW): Global Resource Tax – Thomasa Poggego idea sprawiedliwo?ci globalnej
10:40-11:20 dr Dominika Dzwonkowska (UKSW): Dobroczynno?? jako wyraz globalnej odpowiedzialno?ci
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Magdalena Chu?ek (UAM): Jak by?, jak mie?? Pomocowy biznes i strategie przetrwania w afryka?skich slumsach – przyk?ad Kibery (Kenia)
12:20 – 13:00 dr Ma?gorzata Gr?cik-Zaj?czkowski (SGH), Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Po?udnia
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Maksymilian Szel?g- Dylewski (UJ): Udzia? w badaniach klinicznych – etyczny aspekt pomocy innym
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Katarzyna St?pkowska (UKSW): Rozwód w rodzinie. Czy pomoc jest potrzebna?
16:00-16:40 Olga Wadowska (UMK): Ayn Rand i cnota egoizmu. Filozofia w s?u?bie popkultury?
16:40 - 17:00 Oficjalne zako?czenie konferencji


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
EtykaPraktyczna.PL
Zak?ad Etyki Instytutu Filozofii US

PRZEWODNICZ?CY:
mgr Milena Jakubiak

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. Miros?aw Rutkowski prof. US

dr Wac?aw Janikowski
dr Krzysztof Saja

SEKRETARZE:
mgr Urszula Zarosa

mgr Marek Paw?owski

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
konferencja @ etykapraktyczna. pl

Strona wydarzenia na Facebooku

Last modified on Wednesday, 02 May 2012 09:13

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email