Recent blog posts

W mediach przeczyta? mo?na informacj? Polskiej Agencji Prasowej, która zdaje relacj? z bada? CBOS’u na temat przekona? Polaków o moralno?ci. P?ynie z nich jeden wniosek: Polacy s? dramatycznie niewyedukowani w kwestiach etycznych!

Hits: 4599
b2ap3_thumbnail_I-ty-zostaniesz-Szczepkowski-i-Wojciechowski-1962.jpg
Si?a niektórych naszych z?ych inklinacji wydaje si? by? tak du?a, ?e odbiera nam wolno?? wolnego wyboru i praktyczn? mo?liwo?? powstrzymania si? przed z?ymi czynami, nawet je?li jeste?my w pe?ni ?wiadomi moralnie fatalnych konsekwencji naszych czynów. ?atwo wyobrazi? sobie np. cz?owieka z bardzo silnymi sk?onno?ciami pedofilnymi, który usprawiedliwia swoje haniebne post?powanie krzywdz?ce dzieci mówi?c, ?e nie mo?e on post?powa? inaczej, poniewa? „nie jest w stanie si? powstrzyma?”. Wiadomo, ?e Immanuel Kant negowa? mo?liwo?? takiego usprawiedliwienia. Twierdzi?, ?e w istocie jest to...
Hits: 3885

Posted by on in Deontologia

Jednym z kluczowych zarzutów w stosunku do etyki deontologicznej jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych. Pisa?em o tym w poprzednim wpisie. W tym miejscu rozwa?? jednen z bardziej popularnych sposobów obrony przed tym zarzutem. Wskazuje on, ?e paradoks deontologii wyst?puje jedynie wtedy, gdy za?o?y si? fa?szywe przekonanie o tym, ?e ludzkie ?ycie mo?na do siebie dodawa?. Osoby to jednak nie pieni?dze – nie mo?na ich sumowa?, mno?y? i dzieli?. Nie mo?na wi?c przeciwstawia? sobie u?miercenia jednej osoby i p?yn?cych z tego korzy?ci dla wielu.

Hits: 12585

Posted by on in Metaetyka
Pierwszy-wieczr-przy-wietle-arwek-we-wsi-Wygiedw-pow.-Wielu.jpg
Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek do historii my?lenia moralnego. Natomiast sam temat ezoterycznej etyki w pe?ni zachowuje sw? aktualno??, jak pokazuj? niedawne dyskusje[1]. Twierdzenie, ?e etyka mo?e by? ezoteryczna, to dopuszczenie mo?liwo?ci zaistnienia takich sytuacji, w których kto? posiadaj?cy rozleg?? i ponadprzeci?tnie trafn? kompetencj? wydawania ocen moralnych mo?e czy wr?cz powinien zatai? przed kim? lub nawet przed szersz? publiczno?ci? swoj? wiedz? odno?nie tego, co jest moralnie dopuszczalne b?d? wymagane, a w razie potrzeby wr?cz deklarowa? oceny inne od tych, które sam...
Hits: 7146
Posted by on in Etyka ogólna

Osoba ?wiadoma ci???cego na niej obowi?zku wykonania okre?lonej czynno?ci mo?e nie mie? wystarczaj?co mocnego motywu, aby czynno?? t? wykona? wbrew innym posiadanym przez ni? motywom, które determinuj? j? albo do wykonania czynno?ci innych, ni? nakazuje obowi?zek, albo do wstrzymania si? przed jej wykonaniem. Ka?da tego rodzaju sytuacja konstytuowa? b?dzie

Przypadek sceptycznego amoralisty: „ doskonale zdaj? sobie spraw?, ?e moim obowi?zkiem jest wykona? czyn x, lecz nie mam motywu, aby to uczyni?. Dlaczego w?a?ciwie powinienem wykona? czyn x?”

Hits: 19512

Prawo podatkowe nakazuje p?aci? podatki od dochodów uzyskiwanych z wykonywanej pracy oraz nak?ada surowe kary na tych, którzy sumiennie pracuj? i otrzymuj? za to stosowne wynagrodzenie, lecz nie chc? podporz?dkowa? si? temu nakazowi. W jego ramach zak?ada si? ponadto, ?e w stosunku do tych osób u?ycie si?y, rozmaite represje i pozbawienie wolno?ci maj? by? stosowane niezale?nie od racji, jakie mog?yby one przed?o?y? na rzecz takiej decyzji. Na tej podstawie mówi si? niekiedy, ?e nakaz opodatkowania jest bezwzgl?dny. Jednak to samo prawo bez ?adnych ceregieli zwalnia z obowi?zku p?acenia podatków doros?e osoby, które pracowa? nie chc? oraz tych, którzy nie zamierzaj? si? zbytnio wysila?, i z tego powodu nie otrzymuj? wystarczaj?co godziwego wynagrodzenia. W konsekwencji osoby te za niep?acenie podatków nie s? poddawane analogicznym ?rodkom przymusu, ani te? nie s? karane. Okazuje si? zatem, ?e cho? obowi?zek p?acenia podatków jest bezwzgl?dny, to jednak nie odnosi si? do wszystkich w taki sam sposób.

Hits: 5676

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6024
Posted by on in Etyka bizesu

Wyobra? sobie, ?e kto?, kto posiada w?adz? i szerokie kompetencje ustawodawcze, nosi si? z zamiarem na?o?enia na ciebie obowi?zku zaspokajania potrzeb jakich? innych, cz?sto nieznanych ci, ludzi. Poniewa? liczba osób, które mog? mie? potrzeby wymagaj?ce tego typu zado??uczynienia nie jest ma?a, za??da? od ciebie, ?eby? ju? od przysz?ego miesi?ca systematycznie wykonywa? w tym celu pewne czynno?ci. To nie wszystko. Wyobra? sobie równie?, ?e ?atwo??, z jak? w zaistnia?ych okoliczno?ciach móg?by? nie zastosowa? si? do jego woli, zrodzi?a w nim nie tylko silne pragnienie odwo?ania si? do regu?y moralnej, która pot?pia takie post?powanie, ale utwierdzi?a go tak?e w przekonaniu o s?uszno?ci wprowadzenia w ?ycie normy prawnej, na podstawie której za zaniechanie tych czynno?ci zosta?by? poddany karze grzywny lub pozbawiony wolno?ci. Co nale?a?oby o tym my?le??

Hits: 12545