Recent blog posts

Delacroix, ?mier? Sardanapala, 1827Paragraf Metafizyki moralno?ci po?wi?cony obowi?zkowi dobroczynno?ci zaczyna Kant od postawienia innego obowi?zku: „Dogadza? sobie na tyle, na ile jest to konieczne dla czerpania rado?ci z ?ycia (np. piel?gnuj?c swe cia?o, ale bez niesmacznej pedanterii), jest to obowi?zek cz?owieka wobec siebie; – zaprzeczenie tego stanowi za? ograbianie si? z rzeczy, które nam t? rado?? daj?, czy to przez nadmiern? i zgo?a niezdrow? dla naszej natury dyscyplin?, czy to przez chorobliw? i niewolnicz? chciwo??; albowiem obie te postawy k?óc? si? ze wspomnianym obowi?zkiem” [Immanuel Kant, Metafizyka moralno?ci, prze?. Ewa Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334].

Hits: 4834
Posted by on in Deontologia

b2ap3_thumbnail_Spinacz.jpgCzy racjonalne jest przekonanie, ?e istniej? pewnego rodzaju dzia?ania, których nigdy nie powinno si? wykona?? Podstawowym problemem ka?dej koncepcji etycznej, przyjmuj?cej istnienie absolutnych zakazów moralnych, jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych.

Hits: 17638

Mo?na i?? o zak?ad, ?e wi?kszo?? z nas nie potrafi?aby we w?a?ciwy sposób uzasadni? moralnego obowi?zku udzielenia pomocy cz?owiekowi b?d?cemu w powa?nej opresji. Pomimo tego jeste?my przekonani, ?e taki obowi?zek ma ka?dy, kto napotyka ludzk? niedol? i jest w stanie bez wi?kszego wysi?ku podj?? kroki mog?ce zapobiec zbli?aj?cej si? tragedii. Wierzymy równie? g??boko, ?e nie udzielenie w takich okoliczno?ciach pomocy jest rzecz? nagann?, a osoba, która tak si? zachowuje, ponosi odpowiedzialno?? za powodowanie w ten sposób z?a, jakim mo?e by? do?wiadczenie przez innego cz?owieka przejmuj?cego bólu, jego d?ugotrwa?e cierpienie lub utrata ?ycia.

Hits: 13304

Posted by on in Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o pó?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomórkowej zygoty.

Hits: 7420

Posted by on in Metaetyka

Chc? rozja?ni? kwestie metodologii uzasadniania norm etycznych i ich podwa?ania na przyk?adzie normy pot?piaj?cej homoseksualizm i seks homoseksualny. Cho? logicznie rzecz bior?c, niniejszy tekst stanowi odr?bn? ca?o??, jest on równie? nawi?zaniem do kontrowersji, które pojawi?y si? w dyskusji nad artyku?em Marka Paw?owskiego o homoseksualizmie.

Tagged in: etyka homoseksualizm
Hits: 3896

Celem mojego wpisu jest analiza argumentów mówi?cych o tym, i? bycie homoseksualist? lub dokonywanie aktów homoseksualnych jest niedopuszczalne etycznie. Postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy akt homoseksualny jest czynem nieetycznym oraz czy istnieje jakikolwiek przekonywuj?cy argument za tym, i? jest czym? z?ym.

Hits: 11147
Posted by on in Sumienie

Rembrandt: Abraham i IzaakCzasami mo?emy znale?? si?  w sytuacji, w której nasze przekonanie na temat tego, co uwa?amy za swój obowi?zek b?dzie niezgodne z powszechnie uznan? zasad? moraln?. Mówi si? wtedy, ?e sumienie nie daje nam przyzwolenia na co?, co zgodnie z t? zasad? powinni?my uczyni?.  Zdarzy? si? tak mo?e nawet wówczas, gdy w pe?ni b?dziemy zdawa? sobie spraw?, ?e zgodne z sumieniem post?powanie – w przeciwie?stwie do post?powania zgodnego z regu?? moraln? – doprowadzi do krzywdy i cierpienia niewinnych istot ludzkich. Wydaje si?, ?e w takiej sytuacji musimy da? pierwsze?stwo etyce i bezwzgl?dnie zastosowa? si? do zalece? formu?owanych przez zasady moralne. Cho? trudno w to uwierzy?, jednak s? osoby które s?dz?, ?e nawet w takich okoliczno?ciach winni?my pozosta? wierni w?asnym przekonaniom.

Hits: 16251
Posted by on in Zwierz?ta

W ci?gu ostatnich 50 lat produkcja mi?sa zwi?kszy?a si? czterokrotnie. Mimo dzia?alno?ci licznych organizacji ilo?? zabijanych zwierz?t stale ro?nie. W ?wietle znanych powszechnie faktów na temat realiów hodowli przemys?owej, wiwisekcji i rozrywki z udzia?em zwierz?t nale?y postawi? pytanie: Czy ?amanie prawa w obronie zwierz?t nie jest naszym obowi?zkiem? W siedmiu krokach przedstawi? instrukcj? uzasadnionego niepos?usze?stwa.

Hits: 26992