Information for authors of an academic journal The Practical Ethics

I. Sposób przysyłania tekstów

Teksty prosimy przesyłać na adres pismo@etykapraktyczna.pl w postaci załączników do przesyłek emailowych; w formacie doc, rtf, odt.

Przesyłka powinna zawierać:

 1. Pełny tekst opatrzony nazwiskiem autora.
 2. Abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości ok. 150 wyrazów.
 3. Kluczowe hasła (zarówno rzeczowe jak i osobowe) w liczbie od 5 do 10.
 4. Notkę o autorze: imię i nazwisko, miejsce pracy (uczelnia, wydział, instytut, katedra bądź zakład), stopień/tytuł naukowy, numer telefonu oraz adres elektroniczny

II. Oferowany tekst

A. Wymagania techniczne:
 1. Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
 2. Przypisy powinny zachowywać ciągłą numerację i znajdować się na końcu tekstu
 3. Objętość tekstu łącznie z przypisami nie powinna być większa niż 80.000 znaków, wliczając spacje i znaki interpunkcyjne.
 4. Można stosować pogrubienia i kursywy. Nie można jednak stosować podkreśleń.
 5. Teksty mogą być w języku polskim lub angielskim
B. Wymagania redakcyjne:
 1. Nadesłane teksty powinny być całkowicie ukończone.
 2. Przesyłając tekst, który nie był wcześniej opublikowany autor nie dokona jego rozpowszechnienia w jakiejkolwiek formie przed otrzymaniem informacji o niezakwalifikowaniu tekstu do publikacji lub – w przypadku zakwalifikowania tekstu do publikacji – do czasu jego opublikowania w Etyce Praktycznej.
 3. Autor ma obowiązek poinformować Redaktora Naczelnego Etyki Praktycznej o tym, czy tekst został w całości lub w jakiejś części wcześniej rozpowszechniony, a jeśli miało to miejsce, ma obowiązek poinformować w jakiej formie oraz kiedy nastąpiło rozpowszechnienie.
 4. Teksty przesłane do publikacji muszą być własnym dziełem autora.
 5. Przypisy bibliograficzne powinny być zrobione według następującego schematu:
 1. D. Parfit, Przeludnienie a jakość życia, „Etyka Praktyczna” (1) 2010, s. 1–20.
 2. W. Sinnott-Armstrong, Moral Skepticism, w: E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2011., 2011, http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/skepticism-moral/.
 3. J. McDowell, Values and Secondary Qualities, w: T. Honderich (red.), Morality and Objectivity, London & Boston, Routledge & Kegan Paul 1985, s. 110–29.
 4. G.E. Moore, Ethics, London, Oxford University Press 1912.

Użytkownicy menadżerów bibliografii takich jak Zotero, Mendeley czy EndNote poniżej mogą znaleźć plik w formacie CSL ze zdefiniowanym stylem bibliograficznym naszego czasopisma.

III. Prawa autorskie

Po zakwalifikowaniu nadesłanego tekstu do publikacji autor zobowiązuje się nieodpłatnie udzielić Etyce Praktycznej praw do dysponowania swoim dziełem w następującym wymiarze:

 1. pozwala na wprowadzanie w swoim dziele zmian redakcyjnych
 2. pozwala na udostępnienie dzieła na internetowych stronach czasopisma oraz w jego archiwum
 3. pozwala na jego rozpowszechnianie drukiem oraz na nośnikach elektronicznych
 4. pozwala na wykorzystanie jego fragmentów w działalności promocyjnej czasopisma

Po opublikowaniu tekstu w Etyce Praktycznej autor może udzielić praw autorskich innym wydawcom po uprzednim poinformowaniu Redaktora Naczelnego Etyki Praktycznej.

Last modified on Thursday, 12 April 2012 11:52

Conferences and Lectures

Brak nadchodzących wydarzeń

Subscribe by email