Issue 3/2012

Issue 3/2012

Contents

Czasopismo Naukowe Etyka Praktyczna

Articles


Abstrakt:

Autor broni tezy, ?e powo?anie kogo? do istnienia mo?e by? dla niego dobrodziejstwem. Swój dowód opiera na poj?ciu „dobrego ?ycia” lub „?ycia, które warte jest prze?ycia”. Odmienne stanowisko zak?ada, ?e uzasadnienie musi obejmowa? równie? twierdzenie, i? niezaistnienie by?oby rzecz? gorsz?. Twierdzenia tego nie sposób jednak dowie??, gdy? nie mo?na wskaza? nikogo, kto by?by w gorszej sytuacji gdyby nie zaistnia?. Autor uwa?a, ?e tego typu argumentacja nie jest konieczna do udowodnienia bronionej tezy.

Derek Parfit

Autor: Derek Parfit Derek Parfit jest brytyjskim filozofem zajmuj?cym si? g?ównie problemem to?samo?ci osobowej, racjonalno?ci? i etyk? (te trzy tematy s? w pracach Parfita ?ci?le powi?zane ze sob?). Jego najbardziej znan? ksi??k? jest wydana w 1984 roku Reasons and Persons. Pracuje jako wyk?adowca (Senior Research Fellow) na All Souls College w Oksfordzie oraz profesor wizytuj?cy filozofii na Uniwersytecie Nowojorskim, Harvardzkim, i Rutgers University.


Abstrakt:

Celem artyku?u jest sformu?owanie w?a?ciwych kryteriów dla moralnej oceny  patriotyzmu. MacIntyre pokazuje, ?e ocena ta nie zale?y od kryteriów normatywnych lecz metaetycznych. Z punktu widzenia etyki liberalnej, która zak?ada obiektywno?? i bezstronno?? s?dów moralnych, patriotyzm jest na ogó? wyst?pkiem. Z kolei z punktu widzenia etyki partykularystycznej, która zak?ada, ?e ka?da moralno?? jest moralno?ci? okre?lonej wspólnoty lub tradycji, patriotyzm jest niew?tpliwie cnot?. Tak wi?c odpowied? na pytanie o rzeczywist? warto?? moraln? patriotyzmu zale?y od tego, który model moralno?ci uznamy za s?uszny.

Alasdair MacIntyre

Autor: Alasdair MacIntyre Urodzi? si? w 1929 roku w Glasgow (Szkocja). Studiowa? teologi?, filozofi? oraz socjologi?. Profesor University of Notre Dame. Wyk?adowca Oxford University, Boston University, Brandeis University. Historyk idei, etyk, komunitarysta. Krytyk liberalizmu i sposobu my?lenia opartego na ideach O?wiecenia. W swoich pierwszych publikacjach d??y? do pogodzenia marksizmu z chrze?cija?stwem (Marxism and Christianity, London 1953). Prawdziw? popularno?? przynios?a mu ksi??ka „After Virtue” (Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralno?ci, Warszawa 1996), która da?a pocz?tek refleksji etycznej opartej na radykalnej krytyce nowo?ytnej filozofii moralnej.


Abstrakt:

Artyku? dotyczy problemu dwóch podej?? do moralno?ci, u?ywanych w debacie dotycz?cych sprawiedliwo?ci globalnej: partykularystycznego oraz obiektywnego. Pierwsze z nich jest zazwyczaj bronione przez komunitarystów i umiarkowanych libera?ów narodowych, którzy wskazuj? na moralne znaczenie granic narodowych. Na gruncie tego podej?cia, patriotyzm jest naczeln? cnot?. Drugie podej?cie jest prezentowane przez kosmopolitów, którzy chc? zastosowa? Rawlsowsk? sprawiedliwo?? jako bezstronno?? do ?wiata jako ca?o?ci. Odrzucaj? moralne znaczenie granic narodowych i domagaj? si? równych praw i obowi?zków dla wszystkich istot ludzkich, niezale?nie od ich pochodzenia i narodowo?ci. To podej?cie do sprawiedliwo?ci globalnej traktuje patriotyzm jako przywar?. G?ównym celem tego artyku?u jest przeanalizowanie, czy poj?cie patriotyzmu i poj?cie sprawiedliwo?ci globalnej musz? koniecznie wchodzi? ze sob? w konflikt.

Marta Soniewicka

Autor: Marta Soniewicka Adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello?skiego; laureatka nagrody dla m?odych naukowców magazynu „POLITYKA” (2011), stypendium Fulbrighta (Boston University, 2011); stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START, 2009). Zainteresowania naukowe: filozofia prawa, filozofia polityczna, etyka (w tym bioetyka).


Abstrakt:

The aim of this article is an attempt to evaluate the following issues related to the last stage of illness and death: discontinue of artificial nutrition and hydration, discontinue or refrain from life-saving therapy or palliative sedation.
Mentioned cases are borderline situations. Medical consultants, taking the decisions of removing the tube feeding, discontinuing or not taking up the procedure which causes maintain the patient’s life or applying terminal sedation, are aware, that above will lead to patient’s death. This is the reason why above situations cause lots of doubts, the most important of which is a question, whether we are dealing with passive euthanasia. Is it possible to carry out the border between forbidden “kill” and permitted “let die”. Any attempt to answer this question is a kind of consensus.

Bogna Wach

Autor: Bogna Wach Mgr prawa, mgr filozofii, asystent w Instytucie Administracji i Bezpiecze?stwa Narodowego w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczeci?skiego zainteresowania: filozofia i teoria prawa, etyka stosowana, bioetyka, prawo mi?dzynarodowe, ochrona praw cz?owieka.


Abstrakt:

Problem moralnego statusu zwierz?t zajmuje dzi? istotne miejsce we wspó?czesnych debatach etycznych. Intensywno?? prowadzonych w tej sprawie dyskusji skupia si? m.in. wokó? kryterium, jakim jest zdolno?? do odczuwania bólu i/lub przyjemno?ci. Celem artyku?u jest uzupe?nienia argumentacji P. Singera o poj?cie potencjalno?ci, czego konsekwencj? jest uznanie tezy, ?e nie tylko nie powinni?my, bez wyra?nej konieczno?ci, powodowa? cierpienia zwierz?t, ale tak?e nie powinni?my ich zabija?.

Urszula Zarosa

Autor: Urszula Zarosa Doktorantka w Zak?adzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Aktualnie zajmuje si? tematem statusu moralnego i ?wiadomo?ci zwierz?t. Zainteresowania: utylitaryzm preferencji, status moralny, podmiotowo?? moralna, psychologia ewolucyjna, bioetyka, kognitywistyka, naturalizm. Prywatnie: pisuje do Magazynu Vege, prowadzi wyk?ady na temat etyki zwierz?t.


Abstrakt:

Artyku? podejmuje zagadnienie filozofii religii Davida Hume’a. Jego krytyka racjonalno?ci przekona? religijnych obejmuje dwa aspekty. Po pierwsze, zostanie omówiony problem dowodów na istnienie Boga: kosmologicznego i teleologicznego, czyli czy mo?na wnioskowa? ze skutku o przyczynie? Po drugie, postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy religia jest naturalna (czy jest powszechna i pierwotna): zostanie omówione zagadnienie genezy religii i religii jako sztucznej moralno?ci. W zako?czeniu przedstawi? argumenty za racjonalno?ci? religii w oparciu o filozofi? religii Hume’a.

Milena Jakubiak

Autor: Milena Jakubiak Jestem doktorantk? w Zak?adzie Filozofii Wspó?czesnej Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Szczeci?skim. Obecnie zajmuj? si? poj?ciem Boga w filozofii religii Hume’a.

Reviews


Abstrakt:
Wac?aw Janikowski

Autor: Wac?aw Janikowski Dr Wac?aw Janikowski. Etyk, metaetyk. Adiunkt w Zak?adzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Zainteresowania naukowe: etyka, metaetyka, filozofia j?zyka (znaczenie i odniesienie, empiryzm a transcendentalizm), filozofia umys?u i neuronauka (?wiadomo??, reprezentowanie, przekonania i chcenia, procesy decyzyjne, wola), psychologia moralno?ci, psychologia osobowo?ci, psychologia ewolucyjna, filozofia psychologii. W filozofii naturalista metodologiczny. W etyce obiektywny utylitarysta czynów i subiektywny umiarkowany utylitarysta zasad. Zwolennik kulturowego pluralizmu utylitaryzmów zasad. Autor ksi??ki „Naturalizm etyczny we wspó?czesnej filozofii analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008 [http://semper.istore.pl/pl,product,380863,naturalizm,etyczny.html]. Przygotowuje prac? monograficzn? dotycz?c? kompatybilistycznych uj?? wolnej woli i odpowiedzialno?ci moralnej. E-mail:

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?