Displaying items by tag: dobrodziejstwo

Autor broni tezy, ?e powo?anie kogo? do istnienia mo?e by? dla niego dobrodziejstwem. Swój dowód opiera na poj?ciu „dobrego ?ycia” lub „?ycia, które warte jest prze?ycia”. Odmienne stanowisko zak?ada, ?e uzasadnienie musi obejmowa? równie? twierdzenie, i? niezaistnienie by?oby rzecz? gorsz?. Twierdzenia tego nie sposób jednak dowie??, gdy? nie mo?na wskaza? nikogo, kto by?by w gorszej sytuacji gdyby nie zaistnia?. Autor uwa?a, ?e tego typu argumentacja nie jest konieczna do udowodnienia bronionej tezy.

Published in Issue 3/2012