Displaying items by tag: etyka praktyczna
Saturday, 21 March 2015 16:02

Etyka

Utylitaryzm jest dzi? jednym z dwóch lub trzech g?ównych nurtów etycznych. Maksymalizacja szcz??cia, lub raczej minimalizacja nieszcz??cia, szkód, krzywdy czy bólu obywateli, jest wspó?cze?nie jednym z g?ównych imperatywów o?wieconego prawodawstwa (przynajmniej podczas kampanii wyborczych). Czy utylitaryzm mo?e by? jednak podstawowym systemem moralnym dla wszystkich ludzi równie? w ?yciu codziennym?Je?li spora cz??? etyków sk?onna by?aby przysta? na to, i? minimalizacja z?ych skutków i maksymalizacja skutków pozytywnych powinna przy?wieca? np. politykom czy dowódcom wojskowym, czy etyka u?ytecznych konsekwencji mo?e by? podstaw? codziennych wyborów ?yciowych? Istniej? wa?ne powody aby twierdzi?, ?e utylitaryzm alienuje cz?owieka od tego kim on jest.