Displaying items by tag: filozofia

Patrz?c na ilo?? studentów filozofii ró?nych stopni, w tym doktorantów, zauwa?a si? w miar? równe proporcje mi?dzy kobietami a m??czyznami. Ile jest jednak kobiet w?ród najcz??ciej cytowanych wspó?czesnych filozofów?

Published in