Displaying items by tag: homoseksualizm

Ka?da nierówno?? wobec prawa powinna mie? swoje uzasadnienie. Je?li nauczyciel matematyki, który jest gejem, jest tak samo wykwalifikowany pod wzgl?dem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym jak jego heteroseksualny kolega, nie ma powodu, aby nie mia? uczy? dzieci. Je?li lesbijka mia?aby kwalifikacje do tego, aby by? opiekunk? do dzieci lub prezydentem Rzeczpospolitej, nie powinni?my jej tego zabrania?. Czy nie istniej? jednak istotne ró?nice mi?dzy par? gejów a par? osób heteroseksualnych, które usprawiedliwia?yby uprawnienia ma??e?skie dla drugich, zakazuj?c ich zarazem pierwszym? Poni?ej przedstawi? g?ówne powody, które sk?aniaj? mnie do takiego pogl?du.

Published in
Friday, 17 June 2011 16:02

Dyskryminacja a przywileje gejów

S?yszymy to ostatnio w wielu mediach w Polsce. Zwolennicy rewizji zastanej moralno?ci g?osz?, ?e nieprzyznawanie parom homoseksualnym takiego samego statusu jak ma??e?stwom jest moralnie oraz prawnie dyskryminuj?ce. Tym, którzy maj? odmienne zdanie, przypisuje si? najcz??ciej defekty psychiczne zwane homofobi?. Czy jednak ka?de nierówne traktowanie osób czy grup jest nieuzasadnion? i niesprawiedliw? „dyskryminacj?”? Wbrew temu, co g?osi Robert Biedro?, nie ma ?adnych etycznych podstaw, aby tak twierdzi?.

Published in Discrimination