Displaying items by tag: informacje
Friday, 22 April 2011 11:55

Blog Naukowy Etyki - Pea Soup

Blogi naukowe to relatywnie nowa, lecz intensywnie rozwijaj?ca si? sfera ?ycia internetowego. Gdy kilka lat temu pojawi?y si? pierwsze blogi, definiowano je zazwyczaj jako publiczne pami?tniki pisane przez osoby chc?ce si? dzieli? swoim prywatnym ?yciem. Dzi?, zw?aszcza w USA, blogowanie sta?o si? równie? domen? profesjonalistów. Powsta?o ju? kilka ciekawych blogów naukowych, pisanych przez osoby, którzy zawodowo publikuj? artyku?y i ksi??ki. Jednym z najbardziej interesuj?cych angloj?zycznych blogów naukowych etyki jest Pea Soup.

Published in Recommended