Displaying items by tag: interesy

Problem moralnego statusu zwierz?t zajmuje dzi? istotne miejsce we wspó?czesnych debatach etycznych. Intensywno?? prowadzonych w tej sprawie dyskusji skupia si? m.in. wokó? kryterium, jakim jest zdolno?? do odczuwania bólu i/lub przyjemno?ci. Celem artyku?u jest uzupe?nienia argumentacji P. Singera o poj?cie potencjalno?ci, czego konsekwencj? jest uznanie tezy, ?e nie tylko nie powinni?my, bez wyra?nej konieczno?ci, powodowa? cierpienia zwierz?t, ale tak?e nie powinni?my ich zabija?.

Published in Issue 3/2012