Komputery zrewolucjonizowa?y nasze ?ycie. Z tym stwierdzeniem zgodzi si? chyba ka?dy. Rewolucja ta cho? pierwotnie dotyczy? mia?a jedynie jednego z wymiarów ludzkiego ?ycia, czyli pracy, wkroczy?a szybko na pozosta?e jego aspekty. Sztandarowym przyk?adem s? tutaj portale spo?eczno?ciowe, które szybko sta?y si? obiektem bada? socjologów, psychologów i filozofów. Coraz wi?cej osób nie wyobra?a sobie ?ycia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieni?y nasze ?ycie, mo?na by pisa? godzinami. W tym artykule chcia?bym wyja?ni?, czym ró?ni si? etyka komputerowa od roboetyki. Akcentuj?c ró?nice, b?d? argumentowa? za tym, ?e mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sob? u?ywanie komputerów, to w kwestiach etycznych nie musimy mówi? o rewolucji.

Published in New technologies
Tuesday, 06 July 2010 12:50

Roboethics - is it needed today?

Roboetyka - wymys? futurologów czy kolejny z dzia?ów etyki stosowanej powsta?y na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywi?cie istnieje potrzeba zajmowania si? problemami pojawiaj?cymi si? w wyniku interakcji robotów z lud?mi i innymi istotami ?ywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie si? tymi problemami oznacza automatycznie powstanie cz??ciowo autonomicznej dziedziny etycznych rozwa?a?? Innymi s?owy czy roboetyka jest nam ju? dzi? potrzebna?

Published in New technologies

Active Groups

No active groups.