Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in biojurysprudencja
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Biojurysprudencja jest jedynym nurtem filozofii, który wyra?a kompleksowe, uzasadnione i niepodwa?alne podstawy my?lowe dla ochrony istot ?ywych, szczególnie ludzi i zwierz?t. Swoj? kompleksowo?? zawdzi?cza porównawczemu uwzgl?dnianiu w skali globalnej opisów, ocen i norm ?ycia w religiach, moralno?ci i prawie. Uzasadnienia czerpie z potwierdzonych wyników bada? ró?nych dyscyplin naukowych, stwierdzaj?cych zarówno podobie?stwa jak i ró?nice mi?dzy lud?mi i zwierz?tami. Opiera si? na fundamentalnym i niepodwa?alnym za?o?eniu, ?e obecno?? ?ycia jest prewarto?ci? wszystkich innych warto?ci i prenorm? wszystkich innych norm.

Wed?ug biojurysprudencji prewarto?? i prenorma ?ycia maj? charakter holistyczny, wykraczaj?cy swoim biocentryzmem ponad jednowymiarowo?? z jednej strony antropocentryzmu, z drugiej za? strony animocentryzmu. Biojurysprudencja podkre?la konieczno?? odró?niania warto?ci ?ycia od jako?ci ?ycia. ?ycie, jako warto??, ma ró?n? jako?? na rozleg?ych skalach religijnej czysto?ci i grzeszno?ci, moralnego dobra i z?a, prawnej sprawiedliwo?ci i niesprawiedliwo?ci. Ka?de ?ycie ma wewn?trzn?, naturaln?, samoistn? warto?? ale odmiennie u?wiadamian? sobie przez poszczególne istoty obdarzone ?yciem. Odmiennie tak?e jest odczuwana przez nie sama jako?? ?ycia i porównawczo oceniana przez inne istoty. Warto?? i jako?? ?ycia splataj? si? w ró?norodnych potrzebach istot ?ywych, b?d?cych przedmiotem naukowych docieka? i klasyfikacji. Najbardziej dojrzale bilansuje ich dobrostan utylitaryzm, poprzez uwzgl?dnianie zarówno przyjemno?ci jak i cierpie?.

Hits: 11531
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.