Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in charakter
b2ap3_thumbnail_I-ty-zostaniesz-Szczepkowski-i-Wojciechowski-1962.jpg
Si?a niektórych naszych z?ych inklinacji wydaje si? by? tak du?a, ?e odbiera nam wolno?? wolnego wyboru i praktyczn? mo?liwo?? powstrzymania si? przed z?ymi czynami, nawet je?li jeste?my w pe?ni ?wiadomi moralnie fatalnych konsekwencji naszych czynów. ?atwo wyobrazi? sobie np. cz?owieka z bardzo silnymi sk?onno?ciami pedofilnymi, który usprawiedliwia swoje haniebne post?powanie krzywdz?ce dzieci mówi?c, ?e nie mo?e on post?powa? inaczej, poniewa? „nie jest w stanie si? powstrzyma?”. Wiadomo, ?e Immanuel Kant negowa? mo?liwo?? takiego usprawiedliwienia. Twierdzi?, ?e w istocie jest to...
Hits: 3949

Posted by on in Utylitaryzm
Oczywi?cie, ?e gdyby mo?na by?o leczy? doros?ych psychopatów, to nale?a?oby to robi?, nawet wbrew ich woli i nawet, gdy nie pope?nili jeszcze ?adnego przest?pstwa. Stosuje si? tu ten sam argument, jaki wyra?aj? autorzy „Psychopatologii” w odniesieniu do zaburze? zachowania u dzieci: „Na d?u?sz? met? intensywne interwencje, takie jak terapia wielosystemowa, mog? nie tylko poprawi? ?ycie dziecka, ale równie? ocali? ?ycie innych, którzy w ko?cu mogliby si? sta? ofiarami dziecka z zaburzeniem zachowania” [Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David...
Hits: 8838
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.