Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Chiny
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Religia

b2ap3_thumbnail_gallery_696881_400_650_20130120-184247_1.jpg

Wielka Nauka nale?y do najwa?niejszych tekstów konfucja?skich. Jej zapisanie przypisuje si? najcz??ciej uczniowi Konfucjusza ?? (Zengzi). Pierwotnie stanowi?a cz??? "Zapisków o obyczajach". W czasach dynastii Song zacz??a funkcjonowa? jako samodzielna ksi?ga i wesz?a w sk?ad tzw. Czteroksi?gu konfucja?skiego, który w pó?niejszych czasach sta? si? podstaw? edukacji wszystkich chi?skich urz?dników.

Tagged in: Chiny konfucjanizm
Hits: 5082

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, która odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodziców. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako „filial piety”. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako „nabo?no?? synowska”. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e mówi?c „nabo?no?? synowska” b?d? mia? na my?li zarówno xiao synów jak i córek.

Hits: 15448
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.