Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka medyczna
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Cho? nie do ko?ca wiadomo, czy zawsze mo?na uzasadni? przekonanie etyczne w oparciu o fakty, jedna rzecz w tej materii wydaje si? raczej pewna: z faktami nie sposób pogodzi? wszystkich przekona? etycznych - czasami nawet tych, na których nam najbardziej zale?y. Ka?dy, kto u?wiadamia sobie, ?e oto w?a?nie znalaz? si? w takiej sytuacji, i nie chce by? pos?dzony o brak konsekwencji w rozumowaniu, ma do wyboru dwie mo?liwo?ci, z których ?adna nie stanowi?aby zapewne przedmiotu jego dobrowolnej decyzji: mo?e sprzeniewierzy? si? wyznawanym do tej pory zasadom moralnym lub w akcie desperacji przyj??, ?e im bardziej b?dzie obstawa? przy w?asnych przekonaniach, tym gorzej sko?czy si? to dla faktów.

Hits: 7900

Posted by on in Eutanazja

altEutanazja jako pewien rodzaj ?mierci cz?owieka znany jest ju? od czasów staro?ytnej Grecji i Rzymu. Sam termin jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobr? ?mier?” – eu i thanatos. Aby przybli?y? ten temat jako problem etyczny nale?y przede wszystkim w sposobów mo?liwie precyzyjnie zdefiniowa? ów termin zgodnie z najnowszymi ustaleniami na gruncie naukowym. Wed?ug Helgi Kuse i Petera Singera eutanazja jest „zabójstwem z lito?ci”. Aby zasz?y wszystkie cechy eutanazji musz? bra? w niej udzia? dwie osoby – prosz?cy o zadanie ?mierci i wykonuj?cy j?. Jest to rozmy?lne pozbawienie ?ycia danej osoby i uczynienie tego wed?ug autorów definicji, dla dobra osoby zainteresowanej. Ju? w tym momencie nasuwa si? pytanie, co jest to dobre dla osoby chorej, prosz?cej o ?mier??

Hits: 9401
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.