Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka ogólna
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Deontologia

b2ap3_thumbnail_Spinacz.jpgCzy racjonalne jest przekonanie, ?e istniej? pewnego rodzaju dzia?ania, których nigdy nie powinno si? wykona?? Podstawowym problemem ka?dej koncepcji etycznej, przyjmuj?cej istnienie absolutnych zakazów moralnych, jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych.

Hits: 17638

Posted by on in Etyka ogólna

Postawa aprioryczna to po??czenie apodyktyczno?ci s?du z niewra?liwo?ci? na ewentualne falsyfikacje. Zanim przejdziemy na teren etyki, wska?my przypadek wzorcowy. Jak wiadomo, standardy postawy apriorycznej wyznaczy? w psychologii Zygmunt Freud. Oto ma?y przyk?ad takiego sposobu my?lenia. Jedna z tez Freuda g?osi?a, ?e tre?ci marze? sennych s? podporz?dkowane spe?nieniu ukrytych pragnie?. W wypadku jednej z pacjentek rozwa?a? on, czy x jest jej ukrytym pragnieniem. Opowiedzia?a mu ona wówczas, ?e jej ostatni sen ko?czy? si? scen?, w której nie dochodzi do x. ?atwo zrobi? z tej falsyfikacji falsyfikacj? pozorn?: mo?na by np. nawi?za? do jakiego? uprzedniego elementu y snu i powiedzie?: no tak, w snach spe?niaj? si? nasze pragnienia, zawsze poza wypadkami, gdy wyst?puje w nich element y. Ale Freud poradzi? sobie bardziej pryncypialnie. Stwierdzi?, ?e teza jak najbardziej pozostaje w mocy, a sen pacjentki tylko to potwierdza, bowiem wi?kszym pragnieniem pacjentki ni? chcenie x by?o to, aby sfalsyfikowa? rzeczon? tez? Freuda. Pacjentka wi?c w sposób perfidny, cho? nie?wiadomy, usi?owa?a poprzez swój sen sfalsyfikowa? tez? Freuda, tym samym w?a?nie j? potwierdzaj?c1.

 
Hits: 7345

Posted by on in Zwierz?ta

Chcia?bym za?o?y? tu osobny w?tek podnosz?cy specjalnie kwesti?, czy etyka musi by? antropocentryczna. Moim zdaniem nie istnieje inna etyka. Jako utylitarysta jestem ?wiadom trudno?ci, jakie na gruncie utylitaryzmu mo?na by wysun?? wobec tego twierdzenia. Prosz? pozwoli?, ?e szerzej rozwin? swoje wywody w tej kwestii nast?pnym razem. Tu chcia?bym dotkn?? dwóch istotnych tez okre?laj?cych antropocentryczno?? etyki, wchodz?c zarazem w polemik? z tekstami Pani Urszuli Zarosy. 

Hits: 25971

Posted by on in Utylitaryzm

John Rawls, w dziele Teoria sprawiedliwo?ci postawi? utylitarystom zarzut, i? nie potrafi? wyja?ni? oni idei sprawiedliwo?ci spo?ecznej: utylitaryzm, chc?c maksymalizowa? u?yteczno??, nieczu?y jest bowiem na rozk?ad dóbr w?ród danej grupy. Zaleca?by on niesprawiedliwe, nierówne, wyzyskuj?ce modele organizacji spo?ecze?stwa, je?li tylko maksymalizowa?by one u?yteczno??.

Hits: 5481
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.