Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka robotów
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Roboetyka - wymys? futurologów czy kolejny z dzia?ów etyki stosowanej powsta?y na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywi?cie istnieje potrzeba zajmowania si? problemami pojawiaj?cymi si? w wyniku interakcji robotów z lud?mi i innymi istotami ?ywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie si? tymi problemami oznacza automatycznie powstanie cz??ciowo autonomicznej dziedziny etycznych rozwa?a?? Innymi s?owy czy roboetyka jest nam ju? dzi? potrzebna?

Hits: 15656
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.