Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in interesy wegan
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Zwierz?ta
alt

Wiele mówi si? dzi? o dyskryminacji i nietolerancji wobec osób o odmiennych cechach czy pogl?dach. Najcz??ciej poruszane s? kwestie dotycz?ce narodowo?ci i orientacji seksualnej. Cho? w obliczu takich historycznych do?wiadcze?, jak prze?ladowanie ?ydów czy apartheid w RPA,  mówienie o dyskryminacji wegan wyda? si? mo?e nie na miejscu, to  stanowi? oni mniejszo??, której interesy niejednokrotnie s? pomijane.  Warto  zwróci? uwag? na obszary naszego ?ycia, w których weganom jest prostu trudniej, cho? wcale nie powinno.

Hits: 68976
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.