Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in kryterium ci?g?o?ci
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Niektórzy z nas mog? by? ludzkimi chimerami. Cho? mo?liwo?? taka dotyczy?a prawdopodobnie wszystkich naszych przodków, wiemy o tym dopiero od niedawna. Fakt ten sprawia, ?e argumenty etyczne przeciwko aborcji, które nie uwzgl?dniaj? tej wiedzy, gdy? by?y formu?owane na przyk?ad w czasach kiedy wiedza na ten temat nie by?a jeszcze dost?pna, s? du?o s?absze, ni? pierwotnie wydawa?o si? to ich zwolennikom.

Hits: 20440
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.