Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in nabo?no?? synowska
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, która odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodziców. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako „filial piety”. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako „nabo?no?? synowska”. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e mówi?c „nabo?no?? synowska” b?d? mia? na my?li zarówno xiao synów jak i córek.

Hits: 15621
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.