Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in pa?stwo
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Etyka bizesu

Wyobra? sobie, ?e kto?, kto posiada w?adz? i szerokie kompetencje ustawodawcze, nosi si? z zamiarem na?o?enia na ciebie obowi?zku zaspokajania potrzeb jakich? innych, cz?sto nieznanych ci, ludzi. Poniewa? liczba osób, które mog? mie? potrzeby wymagaj?ce tego typu zado??uczynienia nie jest ma?a, za??da? od ciebie, ?eby? ju? od przysz?ego miesi?ca systematycznie wykonywa? w tym celu pewne czynno?ci. To nie wszystko. Wyobra? sobie równie?, ?e ?atwo??, z jak? w zaistnia?ych okoliczno?ciach móg?by? nie zastosowa? si? do jego woli, zrodzi?a w nim nie tylko silne pragnienie odwo?ania si? do regu?y moralnej, która pot?pia takie post?powanie, ale utwierdzi?a go tak?e w przekonaniu o s?uszno?ci wprowadzenia w ?ycie normy prawnej, na podstawie której za zaniechanie tych czynno?ci zosta?by? poddany karze grzywny lub pozbawiony wolno?ci. Co nale?a?oby o tym my?le??

Hits: 12704
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.