Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in pragnienia
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
Pozytywnie na to pytanie odpowiada Bernard Williams. Jego pogl?d na t? spraw? wygl?da mniej wi?cej tak: 1. Gdy ludzie czego? pragn?, to wol? taki stan rzeczy, w którym ich pragnienia zostaj? zaspokojone, od tego, w którym pozostaj? niezaspokojone. 2. Posiadanie pragnienia oznacza zatem, ?e ma si? powód, aby unika? tego, co utrudnia b?d? uniemo?liwia ich zaspokojenie. 3. Poniewa? jedn? z rzeczy, które uniemo?liwiaj? zaspokojenie naszych pragnie? jest ?mier?, to fakt, ?e si? czego? pragnie stanowi powód, aby unika? ?mierci. 4....
Tagged in: etyka pragnienia ?mier?
Hits: 4436
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.