Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in racje praktyczne
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Deontologia

Jednym z kluczowych zarzutów w stosunku do etyki deontologicznej jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych. Pisa?em o tym w poprzednim wpisie. W tym miejscu rozwa?? jednen z bardziej popularnych sposobów obrony przed tym zarzutem. Wskazuje on, ?e paradoks deontologii wyst?puje jedynie wtedy, gdy za?o?y si? fa?szywe przekonanie o tym, ?e ludzkie ?ycie mo?na do siebie dodawa?. Osoby to jednak nie pieni?dze – nie mo?na ich sumowa?, mno?y? i dzieli?. Nie mo?na wi?c przeciwstawia? sobie u?miercenia jednej osoby i p?yn?cych z tego korzy?ci dla wielu.

Hits: 12769
Posted by on in Etyka ogólna

Osoba ?wiadoma ci???cego na niej obowi?zku wykonania okre?lonej czynno?ci mo?e nie mie? wystarczaj?co mocnego motywu, aby czynno?? t? wykona? wbrew innym posiadanym przez ni? motywom, które determinuj? j? albo do wykonania czynno?ci innych, ni? nakazuje obowi?zek, albo do wstrzymania si? przed jej wykonaniem. Ka?da tego rodzaju sytuacja konstytuowa? b?dzie

Przypadek sceptycznego amoralisty: „ doskonale zdaj? sobie spraw?, ?e moim obowi?zkiem jest wykona? czyn x, lecz nie mam motywu, aby to uczyni?. Dlaczego w?a?ciwie powinienem wykona? czyn x?”

Hits: 19738
Jak przej?? od stwierdzenia, ?e mam zbiór chce? X do twierdzenia, ?e powinienem mie? zbiór chce? Y, ró?ny od X? Odpowied? na pytanie o natur? normatywno?ci praktycznej, o ile ma by? pozytywna, a nie a priori zablokowana przez przyj?cie, ?e ta normatywno?? jest czym? sui generis, niedefiniowalnym, musi zawiera? równie? odpowied? na to pytanie. Wszelkie zasadne twierdzenie typu "Chcesz A, ale powiniene? chcie? B" musi dostarczy? adresowanemu podmiotowi racj? praktyczn?, dlaczego mia?by chcie? B. Jak w rzeczywisto?ci wygl?da takie dostarczanie racji?...
Hits: 7240

Posted by on in Metaetyka
Derek Parfit [Derek Parfit, On What Matters, vol. 1, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2011] w pewnym miejscu si? zatrzymuje. Jego koncepcja racji praktycznych nie pozwala na zidentyfikowanie ogólnej podstawy ontycznej bycia racj? praktyczn?. Nie dochodzi si? w niej bowiem do stwierdzenia, co ??czy wszystkie istniej?ce racje do dzia?ania (lub zaniechania). Dlaczego np. mamy racj?, aby nie by? w stanie agonii i mamy racj?, aby nie oszukiwa? klientów? Odró?niam racje praktyczne moralne, tj. istnienie okre?lonych powinno?ci moralnych, jakim podlegamy...
Hits: 5312
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.