Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in robot
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Komputery zrewolucjonizowa?y nasze ?ycie. Z tym stwierdzeniem zgodzi si? chyba ka?dy. Rewolucja ta cho? pierwotnie dotyczy? mia?a jedynie jednego z wymiarów ludzkiego ?ycia, czyli pracy, wkroczy?a szybko na pozosta?e jego aspekty. Sztandarowym przyk?adem s? tutaj portale spo?eczno?ciowe, które szybko sta?y si? obiektem bada? socjologów, psychologów i filozofów. Coraz wi?cej osób nie wyobra?a sobie ?ycia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieni?y nasze ?ycie, mo?na by pisa? godzinami. W tym artykule chcia?bym wyja?ni?, czym ró?ni si? etyka komputerowa od roboetyki. Akcentuj?c ró?nice, b?d? argumentowa? za tym, ?e mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sob? u?ywanie komputerów, to w kwestiach etycznych nie musimy mówi? o rewolucji.

Hits: 4724

Roboetyka - wymys? futurologów czy kolejny z dzia?ów etyki stosowanej powsta?y na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywi?cie istnieje potrzeba zajmowania si? problemami pojawiaj?cymi si? w wyniku interakcji robotów z lud?mi i innymi istotami ?ywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie si? tymi problemami oznacza automatycznie powstanie cz??ciowo autonomicznej dziedziny etycznych rozwa?a?? Innymi s?owy czy roboetyka jest nam ju? dzi? potrzebna?

Hits: 16178
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.