Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Sokrates
„Lepiej by? niezadowolonym cz?owiekiem, ni? zadowolon? ?wini?; lepiej by? niezadowolonym Sokratesem, ni? zadowolonym g?upcem. A je?eli g?upiec i ?winia s? innego zdania, to dlatego, ?e umiej? patrze? na spraw? wy??cznie ze swego punktu widzenia. Drugiej stronie oba punkty widzenia s? znane” . [1] W moim eseju [2] pragn? ukaza? „ludzk? twarz” utylitaryzmu (zasady u?yteczno?ci) w uj?ciu „Utylitaryzmu” Johna Stuarta Milla, która nijak ma si? do dystopii oraz „wykrzywionego utylitaryzmu” ukazanego w opowiadaniu „Ci, którzy odchodz? z Omelas”   Ursuli Le Guin....
Hits: 18494
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.