Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in wegetarianizm
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, który mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu – ?e w podobny sposób powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

 

Hits: 20314

Niektórzy twierdz?, ?e propagowanie antykoncepcji to szerzenie „cywilizacji ?mierci”. Co prawda, aby umrze?, trzeba si? urodzi?. Jednak poza tym szczegó?em, ?mier? w sensie stanu, jako fakt nieistnienia, nie ró?ni si? od faktu nieistnienia z powodu bycia nienarodzonym. Nie b?d? si? tu zajmowa? metafizyk?. My?l? tylko, ?e w wyró?nionym sensie „cywilizacj? ?mierci” mo?na by ??czy? równie? z wegetarianizmem.

Hits: 6333
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.