Blog Akademicki Etyki Praktycznej

Blog Akademicki Etyki Praktycznej

...recenzowany blog prowadzony przez osoby zawodowo zajmuj?ce si? etyk?. Miejsce namys?u nad: prawami zwierz?t, niepos?usze?stwem obywatelskim, kar? ?mierci, wojn? sprawiedliw?, teoriami etycznymi i dobrym ?yciem...

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6025
Posted by on in Etyka bizesu

Wyobra? sobie, ?e kto?, kto posiada w?adz? i szerokie kompetencje ustawodawcze, nosi si? z zamiarem na?o?enia na ciebie obowi?zku zaspokajania potrzeb jakich? innych, cz?sto nieznanych ci, ludzi. Poniewa? liczba osób, które mog? mie? potrzeby wymagaj?ce tego typu zado??uczynienia nie jest ma?a, za??da? od ciebie, ?eby? ju? od przysz?ego miesi?ca systematycznie wykonywa? w tym celu pewne czynno?ci. To nie wszystko. Wyobra? sobie równie?, ?e ?atwo??, z jak? w zaistnia?ych okoliczno?ciach móg?by? nie zastosowa? si? do jego woli, zrodzi?a w nim nie tylko silne pragnienie odwo?ania si? do regu?y moralnej, która pot?pia takie post?powanie, ale utwierdzi?a go tak?e w przekonaniu o s?uszno?ci wprowadzenia w ?ycie normy prawnej, na podstawie której za zaniechanie tych czynno?ci zosta?by? poddany karze grzywny lub pozbawiony wolno?ci. Co nale?a?oby o tym my?le??

Hits: 12546

Delacroix, ?mier? Sardanapala, 1827Paragraf Metafizyki moralno?ci po?wi?cony obowi?zkowi dobroczynno?ci zaczyna Kant od postawienia innego obowi?zku: „Dogadza? sobie na tyle, na ile jest to konieczne dla czerpania rado?ci z ?ycia (np. piel?gnuj?c swe cia?o, ale bez niesmacznej pedanterii), jest to obowi?zek cz?owieka wobec siebie; – zaprzeczenie tego stanowi za? ograbianie si? z rzeczy, które nam t? rado?? daj?, czy to przez nadmiern? i zgo?a niezdrow? dla naszej natury dyscyplin?, czy to przez chorobliw? i niewolnicz? chciwo??; albowiem obie te postawy k?óc? si? ze wspomnianym obowi?zkiem” [Immanuel Kant, Metafizyka moralno?ci, prze?. Ewa Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334].

Hits: 4796
Posted by on in Deontologia

b2ap3_thumbnail_Spinacz.jpgCzy racjonalne jest przekonanie, ?e istniej? pewnego rodzaju dzia?ania, których nigdy nie powinno si? wykona?? Podstawowym problemem ka?dej koncepcji etycznej, przyjmuj?cej istnienie absolutnych zakazów moralnych, jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych.

Hits: 17548

Mo?na i?? o zak?ad, ?e wi?kszo?? z nas nie potrafi?aby we w?a?ciwy sposób uzasadni? moralnego obowi?zku udzielenia pomocy cz?owiekowi b?d?cemu w powa?nej opresji. Pomimo tego jeste?my przekonani, ?e taki obowi?zek ma ka?dy, kto napotyka ludzk? niedol? i jest w stanie bez wi?kszego wysi?ku podj?? kroki mog?ce zapobiec zbli?aj?cej si? tragedii. Wierzymy równie? g??boko, ?e nie udzielenie w takich okoliczno?ciach pomocy jest rzecz? nagann?, a osoba, która tak si? zachowuje, ponosi odpowiedzialno?? za powodowanie w ten sposób z?a, jakim mo?e by? do?wiadczenie przez innego cz?owieka przejmuj?cego bólu, jego d?ugotrwa?e cierpienie lub utrata ?ycia.

Hits: 13263

Posted by on in Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o pó?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomórkowej zygoty.

Hits: 7381

Posted by on in Metaetyka

Chc? rozja?ni? kwestie metodologii uzasadniania norm etycznych i ich podwa?ania na przyk?adzie normy pot?piaj?cej homoseksualizm i seks homoseksualny. Cho? logicznie rzecz bior?c, niniejszy tekst stanowi odr?bn? ca?o??, jest on równie? nawi?zaniem do kontrowersji, które pojawi?y si? w dyskusji nad artyku?em Marka Paw?owskiego o homoseksualizmie.

Tagged in: etyka homoseksualizm
Hits: 3870

Celem mojego wpisu jest analiza argumentów mówi?cych o tym, i? bycie homoseksualist? lub dokonywanie aktów homoseksualnych jest niedopuszczalne etycznie. Postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy akt homoseksualny jest czynem nieetycznym oraz czy istnieje jakikolwiek przekonywuj?cy argument za tym, i? jest czym? z?ym.

Hits: 11064