Blog Akademicki Etyki Praktycznej

Blog Akademicki Etyki Praktycznej

...recenzowany blog prowadzony przez osoby zawodowo zajmuj?ce si? etyk?. Miejsce namys?u nad: prawami zwierz?t, niepos?usze?stwem obywatelskim, kar? ?mierci, wojn? sprawiedliw?, teoriami etycznymi i dobrym ?yciem...

Posted by on in Sumienie

Rembrandt: Abraham i IzaakCzasami mo?emy znale?? si?  w sytuacji, w której nasze przekonanie na temat tego, co uwa?amy za swój obowi?zek b?dzie niezgodne z powszechnie uznan? zasad? moraln?. Mówi si? wtedy, ?e sumienie nie daje nam przyzwolenia na co?, co zgodnie z t? zasad? powinni?my uczyni?.  Zdarzy? si? tak mo?e nawet wówczas, gdy w pe?ni b?dziemy zdawa? sobie spraw?, ?e zgodne z sumieniem post?powanie – w przeciwie?stwie do post?powania zgodnego z regu?? moraln? – doprowadzi do krzywdy i cierpienia niewinnych istot ludzkich. Wydaje si?, ?e w takiej sytuacji musimy da? pierwsze?stwo etyce i bezwzgl?dnie zastosowa? si? do zalece? formu?owanych przez zasady moralne. Cho? trudno w to uwierzy?, jednak s? osoby które s?dz?, ?e nawet w takich okoliczno?ciach winni?my pozosta? wierni w?asnym przekonaniom.

Hits: 16429
Posted by on in Zwierz?ta

W ci?gu ostatnich 50 lat produkcja mi?sa zwi?kszy?a si? czterokrotnie. Mimo dzia?alno?ci licznych organizacji ilo?? zabijanych zwierz?t stale ro?nie. W ?wietle znanych powszechnie faktów na temat realiów hodowli przemys?owej, wiwisekcji i rozrywki z udzia?em zwierz?t nale?y postawi? pytanie: Czy ?amanie prawa w obronie zwierz?t nie jest naszym obowi?zkiem? W siedmiu krokach przedstawi? instrukcj? uzasadnionego niepos?usze?stwa.

Hits: 27245

Posted by on in Metaetyka

W nauce szczegó?owej formu?owanie teorii naukowych jest najlepszym sposobem uporz?dkowania i wyja?niania obserwowanych zjawisk. Teoria jest to spójny zbiór sprawdzonych, ogólnych regu? i praw uznanych za poprawne, które s?u?? jako podstawa wyja?niania i przewidywania okre?lonego zbioru obserwacji. Na przyk?ad, aby wyja?ni? wrzenie gotuj?cej si? wody, mo?emy odwo?a? si? do odpowiednich praw fizyki, chemii oraz okoliczno?ci, które maj? miejsce. Dzi?ki znajomo?ci praw mechaniki oraz wszystkich istotnych okoliczno?ci, w których zosta? wystrzelony pocisk, mo?emy przewidzie? trajektori? jego lotu. Z powodu olbrzymiej u?yteczno?ci teorii ich budowanie jest jednym z najbardziej donios?ych celów dzia?alno?ci naukowej. Równie? wielu filozofów stara si? budowa? teorie etyczne. W przeciwie?stwie do teorii naukowych, nie s?u?? one jednak do wyja?niania i przewidywania zjawisk, lecz do pe?nego uzasadnienia moralnych ocen. Stanowi? te? pomoc w podejmowaniu decyzji, s?usznym nagradzaniu oraz wymierzaniu kar. Jednak nie wszyscy etycy podzielaj? przekonanie, ?e teorie maj? korzystny wp?yw na my?lenie moralne. Cz??? z nich uznaje, ?e regu?y, które stanowi? istotny element ka?dej teorii, s? w etyce zb?dne lub nawet szkodliwe. Z tego wzgl?du na najbardziej podstawowym poziomie etyka normatywna rozpada si? na rozwijaj?c? podej?cie teoretyczne etyk? ogólnych norm oraz jej przeciwie?stwo -  skrajn? etyk? sytuacyjn? (sytuacjonizm etyczny).

Hits: 16473

Wspó?czesna etyka cnót zwana tak?e etyk? charakteru jest obecnie jedn? z najbardziej rozpoznawalnych „teorii” etycznych.  Prze?om obecnego i poprzedniego stulecia to szczytowy moment jej  rozwoju. Po wielu latach ostrych dyskusji z utylitarystami i deontologami zyska?a ich przychylno??, powsta?y nawet próby wprowadzenia niektórych postulatów etyki cnót na grunt prezentowanych przez nich teorii, w postaci stosownych aretologii. Znacz?ca jest tak?e wielo?? aplikacji etyki cnót nie tylko w etyce stosowanej, ale te? filozofii spo?ecznej, politycznej czy filozofii wychowania. J?zyk aretyczny na trwa?e wszed? do filozoficznego dyskursu i popularnych dyskusji.

Hits: 20630

W interesuj?cym i bogatym w tre?? metaetyczn? wywiadzie s. prof. Barbara Chyrowicz podejmuje zagadnienie bardzo trudnych do jednoznacznego rozstrzygni?cia dylematów moralnych, k?ad?c nacisk na fakt jednostkowo?ci konkretnych sytuacji, w jakich znajduje si? podmiot stoj?cy w obliczu danego dylematu. Zagadnienie to i sposób, w jaki podchodzi do niego s. prof. Chyrowicz, prowadzi nas do konieczno?ci przyj?cia w?asnego stanowiska w sporze mi?dzy partykularyzmem (sytuacjonizmem) a generalizmem (pryncypializmem) etycznym. 

Hits: 7384

Posted by on in Religia

b2ap3_thumbnail_gallery_696881_400_650_20130120-184247_1.jpg

Wielka Nauka nale?y do najwa?niejszych tekstów konfucja?skich. Jej zapisanie przypisuje si? najcz??ciej uczniowi Konfucjusza ?? (Zengzi). Pierwotnie stanowi?a cz??? "Zapisków o obyczajach". W czasach dynastii Song zacz??a funkcjonowa? jako samodzielna ksi?ga i wesz?a w sk?ad tzw. Czteroksi?gu konfucja?skiego, który w pó?niejszych czasach sta? si? podstaw? edukacji wszystkich chi?skich urz?dników.

Tagged in: Chiny konfucjanizm
Hits: 5158
Posted by on in Sumienie

Zdarza si? czasami spotka? ludzi, którzy dobrze wiedz?, co powinni czyni?, jednak twierdz?, ?e ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposób post?powali. Cz??? z nich po namy?le ignoruje g?os sumienia i post?puje zgodnie z moralnym obowi?zkiem. S? jednak i tacy, co wi?kszy pos?uch daj? w?asnemu sumieniu. Niektórzy z nich s? nawet przekonani, ?e czyny dyktowane sumieniem s? bardziej s?uszne od tych, których wymaga obowi?zek.

Hits: 17469
Jak przej?? od stwierdzenia, ?e mam zbiór chce? X do twierdzenia, ?e powinienem mie? zbiór chce? Y, ró?ny od X? Odpowied? na pytanie o natur? normatywno?ci praktycznej, o ile ma by? pozytywna, a nie a priori zablokowana przez przyj?cie, ?e ta normatywno?? jest czym? sui generis, niedefiniowalnym, musi zawiera? równie? odpowied? na to pytanie. Wszelkie zasadne twierdzenie typu "Chcesz A, ale powiniene? chcie? B" musi dostarczy? adresowanemu podmiotowi racj? praktyczn?, dlaczego mia?by chcie? B. Jak w rzeczywisto?ci wygl?da takie dostarczanie racji?...
Hits: 7240