niedziela, 22 sierpnia 2010 10:28

Przemoc a obywatelskie niepos?usze?stwo

Artyku? ten dotyczy kwestii relacji mi?dzy przemoc? a aktami obywatelskiego niepos?usze?stwa. Jego celem jest odpowiedzie? na pytanie czy wszelkie bardziej skrajne formy protestu winny by? aktw obywatelskiego niepos?usze?stwa wykluczone jako wyraz przemocy, czy te? mog?yby by? usprawiedliwione pewne formy przymusu. Poszukuj?c odpowiedzi na to pytanie analizuj? kolejno trzy argumenty za wykluczeniem przemocy z aktw obywatelskiego niepos?usze?stwa: argument odwo?uj?cy si? do koncepcji satyagrahy i ahinsy, argument z umowy spo?ecznej, oraz argument odwo?uj?cy si? do rozumienia obywatelskiego niepos?usze?stwa jako apel spo?eczny stanowi?cy element sprawiedliwego dialogu. Nast?pnie dokonuj? rozr?nienia pomi?dzy przemoc? a przymusem. Trzy wymienione powy?ej argumenty pozwalaj? na wykluczenie przemocy z aktw obywatelskiego niepos?usze?stwa jednak nie wynika z nich, ?e ?adna forma przymusu nie mo?e by? moralnie dopuszczalna w ramach tego rodzaju niepos?usze?stwa. Konkluzja artyku?u jest nast?puj?ca: pewne formy przymusu, przy spe?nieniu pewnych warunkw mog? okaza? si? koniecznym i usprawiedliwionym elementem obywatelskiego niepos?usze?stwa.

Opublikowano w Numer 1/2011

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?