piątek, 29 stycznia 2010 12:09

Z?o terroryzmu

Powy?szy tytu? z du?? dok?adno?ci? sugeruje perspektyw?, z ktrej problem terroryzmu mam zamiar rozwa?y?. Nie b?dzie to z pewno?ci? perspektywa militarna, w ramach ktrej stosown? rzecz? s? analizy ?adunkw wybuchowych oraz efektywno?? zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywo?ania zniewalaj?cego strachu. Nie b?dzie to rwnie? perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje si? jako jedno z dost?pnych cz?owiekowi narz?dzi, pomocnych w walce o w?adz? lub przy powo?ywaniu do istnienia okoliczno?ci sprzyjaj?cych realizacji wa?nych spo?ecznie b?d? te? religijnie celw. Trudno by?oby jednak zaprzeczy? temu, ?e zarwno aspekt militarny, jak i polityczny s? historycznie nieodzownymi komponentami pe?nego zrozumienia zjawiska terroryzmu we wsp?czesnym ?wiecie. Nie by?oby te? przesad? powiedzie?, ?e publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza si? dzisiaj w du?ej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku mo?e doj?? ka?dy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami po?wi?conymi temu zagadnieniu w masowych ?rodkach przekazu, ktre, jak wiemy, przedk?adaj? cz?sto medialno?? wydarze? nad ich faktyczne znaczenie.

Opublikowano w Terroryzm

Przewa?aj?ca wi?kszo?? teorii niepos?usze?stwa obywatelskiego wyklucza mo?liwo?? u?ycia przemocy zak?adaj?c, ?e osi?gni?cie celu, jakim jest zmiana obowi?zuj?cego prawa czy podj?tej przez w?adz? decyzji, powinno by? dokonane w sposb pokojowy, bez stosowania gwa?tu, u?ywania si?y, wyrz?dzania ludziom krzywdy, czy powodowania szkd materialnych. W ostatnich czasach pojawi?a si? nawet tendencja, aby zwi?zane z przemoc? czynno?ci raz na zawsze odseparowa? od uzasadnionych aktw ?amania prawa ju? na etapie definiowania poj?cia obywatelskiego niepos?usze?stwa. Tym samym niestosowno?? u?ywania ?rodkw przemocy w tego typu dzia?aniach publicznych mog?aby, zdaniem zwolennikw takiego pomys?u, zosta? zagwarantowana na mocy definicyjnie okre?lonych znacze? s?w, ktre s?u?? do ich opisu. Powd, dla ktrego podejmuje si? podobne prby, wydaje si? do?? oczywisty. Skoro poj?cia obywatelskiego sprzeciwu, b?d? te? uzasadnionego niepos?usze?stwa wobec prawa maj? wywo?ywa? pozytywne postawy emocjonalne, nie mog? z tego powodu obejmowa? dzia?a?, ktre, tak jak akty przemocy, budz? zazwyczaj negatywne skojarzenia i s? trudne, a niekiedy nawet niemo?liwe, do usprawiedliwienia. W ramach koncepcji zak?adaj?cych ten typ rozumowania, nie mo?na sensownie docieka?, czy istniej? przypadki moralnie uzasadnionego ?amania prawa, ktre przemoc dopuszczaj?, albowiem w sposb analityczny zosta?o ju? dowiedzione, ?e gdyby by?o to mo?liwe, to poj?cie obywatelskiego niepos?usze?stwa obejmowa?oby dzia?ania moralnie naganne. Na pytanie dotycz?ce okoliczno?ci usprawiedliwiaj?cych stosowanie przemocy oraz mo?liwo?ci ustalenia w?a?ciwego jej zakresu, mo?na udzieli? prawid?owej odpowiedzi tylko wwczas, gdy definicja niepos?usze?stwa wobec prawa zostanie pozbawiona perswazyjnego charakteru. Jednak?e ka?dy, kto podejmuje si? zrealizowania tego celu, musi zdawa? sobie spraw?, i? sukces w tym zakresie mo?liwy jest do osi?gni?cia pod warunkiem, ?e uda si? sformu?owa? definicj? przemocy, ktra obejmowa?aby rwnie? dzia?ania uwa?ane w tej sytuacji za moralnie dopuszczalne.

sobota, 04 września 2010 12:12

Piekielna natura wojny

Jest rzecz? rwnie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powd wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest piek?em. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porwnania? Co czyni wojn? piek?em na ziemi?

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorw.